ABC van Inspectie 2.0

Doorlichtingsfocus

Het onderwerp van de onderzoeken tijdens een doorlichting. De doorlichtingsfocus bestaat uit:

(1) het/de onderzochte kwaliteitsgebied(en)

(2) de onderzochte leergebieden, vakken, opleidingen, types en opleidingsvormen

(3) de drie processen binnen het onderzoek BVH

Doorlichtingsteam

Een team van onderwijsinspecteurs dat een doorlichting uitvoert. Een doorlichtingsteam bestaat uit minstens twee onderwijsinspecteurs. Het precieze aantal onderwijsinspecteurs dat deel uitmaakt van een doorlichtingsteam is afhankelijk van de grootte van de instelling. De grootte van de instelling wordt bepaald aan de hand van een aantal criteria, zoals: het aantal vestigingsplaatsen, het aantal leerlingen …

Inspectie 2.0

Een nieuwe manier van doorlichten die op 1 januari 2018 van start gaat.

Kwaliteitsbeeld

Iedere kwaliteitsverwachting uit het referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK) wordt verduidelijkt in een kwaliteitsbeeld. Een kwaliteitsbeeld is beschrijvend en uitnodigend geformuleerd. Een kwaliteitsbeeld beschrijft elementen die van belang zijn om aan een bepaalde kwaliteitsverwachting tegemoet te komen.

Kwaliteitsgebied

Een kwaliteitsgebied is een samenhangend geheel van kwaliteitsverwachtingen uit het OK. Bij de start van Inspectie 2.0 (2018) zijn er vier kwaliteitsgebieden gedefinieerd: (1) rapportering en oriëntering, (2) leerlingenbegeleiding, (3) omgaan met diversiteit en (4) personeelsbeleid en professionalisering.

Kwaliteitsverwachting

Een kwaliteitsverwachting is een verwachting voor kwaliteitsvol onderwijs waar de onderwijspartners uit het Vlaamse onderwijs het over eens zijn. Zo'n kwaliteitsverwachting geldt voor alle onderwijsniveaus en –vormen, met uitzondering van het hoger onderwijs. Samen vormen de kwaliteitsverwachtingen het referentiekader voor onderwijskwaliteit, het OK. Het referentiekader biedt houvast en respecteert de autonomie van iedere school.

Onderwijsleerpraktijk

Tijdens de doorlichting legt het onderzoek ‘onderwijsleerpraktijk’ de leerplanrealisatie onder de loep en de kwaliteitsverwachtingen uit het OK die daar een rechtstreekse impact op hebben (zoals een positief en stimulerend leer- en leefklimaat).

Ontwikkelingsschaal

Een vierdelige schaal die aangeeft waar de kwaliteitsontwikkeling binnen de onderwijsinstelling zich situeert. Het doorlichtingsteam beoordeelt de verschillende onderzoeken aan de hand van ontwikkelingsschalen met vier niveaus: (1) beneden de verwachting, (2) benadert de verwachting , (3) volgens de verwachting en (4) overstijgt de verwachting.

Ontwikkelingsgerichte dialoog

Een methodiek om de dialoog tussen de onderwijsinstelling en het doorlichtingsteam te voeren. Deze methodiek heeft bij het dialogeren bijzondere aandacht voor waarnemen, inleven, aanreiken en beoordelen. Door als onderwijsinspecteur de activiteiten en de documenten op de school waar te nemen en zich op empathische wijze in te leven, komt het doorlichtingsteam tot een voorlopige inschatting van de sterke en aandachtspunten van de school. Met die inschatting in het achterhoofd gaat het doorlichtingsteam verder in dialoog met de school. School en doorlichtingsteam reiken samen sterke punten aan, aandachtspunten, doelen en acties ter verbetering, mogelijke hefbomen voor de toekomst. Hierna wordt de inschatting door het doorlichtingsteam al dan niet aangepast en gaat het doorlichtingsteam over tot een beoordeling.

De onderwijsinspectie past deze methodiek toe in haar gesprekken tijdens de doorlichting.

Planningsdocumenten

Ondersteunend materiaal dat het schoolteam gebruikt om de onderwijsleerpraktijk te plannen. De onderwijsinspectie legt inhoudelijk en vormelijk geen enkele verplichting op. Het schoolteam kiest zelf hoe het haar aanbod plant en welke instrumenten het hiervoor nuttig acht (jaarplan, dag- of weekagenda, klasboek …)

Referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK)

Het OK zet verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs uit. Het OK kwam tijdens het schooljaar 2015-2016 in cocreatie tot stand. Voor meer informatie: zie www.mijnschoolisok.be

Reflectiegesprek

Een gesprek waarbij de onderwijsinstelling samen met het doorlichtingsteam reflecteert over de bevindingen van de doorlichting. In dit gesprek geeft het doorlichtingsteam toelichting bij de bevindingen aan de hand van de ontwikkelingsschalen en reflecteert het samen met de instelling over succesfactoren en mogelijke acties en doelen ter verbetering.

Schoolportret

Het schoolportret is een document met kwantitatieve data uit de databanken van het beleidsdomein onderwijs en van de onderwijsinspectie. Het bevat data zoals leerlingenaantallen, leerlingenkenmerken, personeelsgegevens en resultaten uit het vervolgonderwijs. De onderwijsinspecteur bestudeert dit schoolportret om zo een eerste zicht krijgen op de context, de input, de resultaten en effecten van de school.

Synthesegesprek

Het eindgesprek van een doorlichting. In dit gesprek deelt het doorlichtingsteam de definitieve inschaling voor alle onderzoeken en het advies mee en motiveert ze haar beslissingen.

Teamcoördinator

Eén lid van het doorlichtingsteam fungeert als teamcoördinator en is het aanspreekpunt voor de school.

Weekplanning

Sjabloon om de planning van de doorlichting op te stellen. De directeur maakt dit samen met de teamcoördinator.