Jaarverslag: Onderwijsspiegel

Opdracht van de inspectie

Kwaliteitsdecreet (8 mei 2009), artikel 34: "De Vlaamse Regering bezorgt aan het Vlaams Parlement jaarlijks een verslag van de inspectie. Dit verslag is gebaseerd op de werkzaamheden van de inspectie en behandelt een of meer kwaliteitsaspecten van onderwijs."

Werkwijze en instrumenten

Het jaarverslag van de onderwijsinspectie bestaat telkens uit een overzicht van de resultaten van de doorlichtingen van het voorbije schooljaar en één of meerdere thematische onderzoeken. Deze thematische onderzoeken worden - in de mate van het mogelijke - uitgevoerd tijdens de reguliere doorlichtingen.

Onderwijsspiegel 2017

De onderwijsinspectie stelde op 25 april 2017 haar jaarlijks rapport voor: de Onderwijsspiegel 2017. Wat kan je lezen in dit rapport?

  • Deel 1 bevat de resultaten van de doorlichtingen van het schooljaar 2015-2016.
  • Deel 2 zet enkele onderzoeken in de kijker:
    • Frans in het basisonderwijs: in ongeveer de helft van de scholen ligt het accent onvoldoende op de communicatieve vaardigheden en zijn woordenschat en grammatica veeleer een doel op zich.
    • De pool moderne vreemde talen in de derde graad so: scholen legden al een hele weg af. Het blijft nog een uitdaging om een taaloverschrijdende poolvisie uit te werken.
    • Scholen  voor leerlingen met een visuele of auditieve beperking bieden dankzij een brede en verfijnde beeldvorming een aanbod op maat aan de leerlingen.
  • Deel 3 geeft een overzicht van de andere opdrachten van de onderwijsinspectie en zoomt in op het CLIL-onderzoek, het verkennend onderzoek naar de implementatie van het M-decreet en de tijdelijke projecten dko.
  • Deel 4 werpt een blik op de toekomst van de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie geeft nu haar vernieuwd toezicht vorm op basis van het referentiekader voor Onderwijskwaliteit (OK).

Het belang van doelgerichte samenwerking tussen de verschillende onderwijsactoren vormt een rode draad in onze onderzoeken. Waar scholen, lerarenteams en andere betrokkenen samen enthousiast aan de slag gaan, leidt dit tot verbetering van de onderwijskwaliteit tot op de klasvloer. We hopen dat het referentiekader voor Onderwijskwaliteit (OK) hiertoe bijdraagt.

Veel leesplezier!

Eerdere edities