Van ROK naar OK naar Inspectie 2.0

OnderwijsKwaliteit

20/9: lancering OK

Het is zover! Vanaf 20/9 is er een gemeenschappelijk kader om te bouwen aan Onderwijskwaliteit (OK). Een kader dat de minimale gemeenschappelijke verwachtingen van kwaliteitsvol onderwijs uiteenzet.

Aan dit kader werd afgelopen schooljaar hard gewerkt: één schooljaar lang gaven alle mogelijke betrokkenen – leerlingen, ouders, leraren en medewerkers, directies, onderwijsinspecteurs, begeleiders, lerarenopleiders, vertegenwoordigers van vakbonden en middenveldorganisaties, onderzoekers en wetenschappers … - een antwoord op de vraag: wat is voor jou goed onderwijs? Ze beantwoordden vragen over:

  1. kwaliteitszorg: wat moet een school doen om kwaliteitszorg te realiseren?
  2. de ontwikkeling van alle lerenden: wat is een kwaliteitsvol onderwijsleerproces?
  3. resultaten en effecten: welke effecten verwacht je van kwaliteitsvol onderwijs?
  4. beleid: wat verwacht je van een goed schoolbeleid?

In het kader – dat uit dezelfde vier rubrieken bestaat - vind je dan ook consensus over wat bijvoorbeeld een goede evaluatie is, een goede begeleiding, een goede leef- en leeromgeving …

Scholen, begeleidingsdiensten en de onderwijsinspectie gaan nu elk op hun manier aan de slag met dit kader:

  • schoolteams om een eigen kwaliteitsbeleid te ontwikkelen en een eigen weg uit te stippelen
  • begeleidingsdiensten om scholen te inspireren en te stimuleren
  • de onderwijsinspectie om haar vernieuwd kwaliteitstoezicht (Inspectie 2.0) uit te bouwen.

Wat is het OK? Meer informatie vind je in ons pdf bestandOK-magazine (1.58 MB).

 

Inspectie 2.0

Vanaf 1 januari 2018 trekt de onderwijsinspectie het veld in met een vernieuwd kwaliteitstoezicht: Inspectie 2.0. Ingrediënten van deze (ver)nieuw(d)e receptuur zijn onder meer: minimale gemeenschappelijke kwaliteitsverwachtingen in een referentiekader voor onderwijskwaliteit (dat is er nu!), het interne kwaliteitsbeleid centraler in het externe kwaliteitstoezicht, een gedifferentieerde controle van de onderwijskwaliteit, minimale administratieve lasten.

Meer informatie over de uitrol van Inspectie 2.0 in schooljaar 2017-2018 vind je hier.

 

Meer info over het (R)OK

Op www.mijnschoolisok.be vind je

  • het kader met de gemeenschappelijke kwaliteitsverwachtingen
  • getuigenissen van een leerling, ouder, leraar, directeur … over wat dit kader voor hen kan betekenen
  • een smaakmaker om kennis te maken met de kwaliteitsverwachtingen

Hoe kwam het (R)OK tot stand?

Op 5 februari 2015 gaf Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits aan de onderwijsinspectie de opdracht om samen met zoveel mogelijk belanghebbenden een referentiekader voor onderwijskwaliteit uit te werken.

Een stuurgroep zette de krijtlijnen uit en stuurde de ontwikkeling van het (R)OK aan. De stuurgroep bestond uit vertegenwoordigers van de onderwijsverstrekkers en de pedagogische begeleidingsdiensten (GO!, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, OKO, OVSG en POV), het departement Onderwijs en Vorming, het kabinet Onderwijs en de onderwijsinspectie.

De werkzaamheden vonden plaats tijdens het schooljaar 2015-2016.

In een eerste fase (najaar 2015) nodigden we met een filmpje iedereen uit om mee na te denken over wat goed onderwijs nu juist is. We stelden de vraag aan schoolteams, ouders, leerlingen, CLB-teams, lerarenopleiders, begeleiders, inspecteurs, vakbonden … Deze vraag werd zowel beantwoord tijdens interactieve groepsgesprekken (pdf bestandPresentatie focusgroep ROK (1.46 MB)) in Brussel, Leuven en Gent als tijdens individuele gesprekken met verschillende organisaties. Alle antwoorden vind je terug in het rapport ‘Referentiekader voor OnderwijsKwaliteit. Synthese resultaten stakeholdersbevraging fase 1 – oktober-november 2015’ (zie pdf bestandROK synthese resultaten stakeholdersbevraging fase 1 (1.08 MB)).

Tegelijkertijd voerde een groep van een zestal onderwijsinspecteurs een grondige, wetenschappelijke literatuurstudie uit.

Het resultaat van de stakeholdersbevraging en van de literatuurstudie – die beide de basis vormen voor het OK-referentiekader - vind je in het OK-bronnendocument.(pdf bestandOK bronnendocument (1.72 MB))

In een tweede en derde fase (voorjaar 2016) ontstonden vanuit de synthese van de stakeholdersbevraging en de literatuurstudie deelontwerpen van het referentiekader. Deze deelontwerpen werden besproken en aangepast aan de hand van bilaterale gesprekken en online bevragingen. Tot slot vond er een debat met academici plaats en op 8 juni 2016 besliste de stuurgroep over de finale versie.

Op de persconferentie van 20 september 2016 spraken de minister van Onderwijs, de onderwijsverstrekkers en de onderwijsinspectie het engagement uit om het referentiekader te implementeren en samen te zorgen voor onderwijskwaliteit. De statische term ROK maakte op dat moment plaats voor het meer dynamische OK, een term die de sterkte in de scholen erkent en waardeert.