De doorlichtingsfocus

Waarom komen bepaalde leergebieden, studierichtingen, vakken in de doorlichtingsfocus?

Wat in de doorlichtingsfocus staat, kan voor een (deel van het) schooljaar systematisch mee worden opgenomen bij alle doorlichtingen. Bijvoorbeeld op vraag van de minister. Zo onderzocht de onderwijsinspectie in 2014 het beleid zorg voor risicoleerlingen (voorkomen vroegtijdig schoolverlaten) in het so.

Verder komen leergebieden, vakken of studierichtingen in de doorlichtingsfocus op basis van de inschatting van de sterke en minder sterke punten uit het vooronderzoek. Voor so en vwo gebeurt de selectie van onderwijsdoelstellingen op basis van de gegevens die in Brussel beschikbaar zijn o.a. vorige doorlichtingsverslagen, instellings- en referentieprofielen, ...

De inspecteur-verslaggever licht op het einde van het bezoek van één dag tijdens het vooronderzoek toe wat in de doorlichtingsfocus staat en waarom.

Hebben we als school inspraak bij het bepalen van de doorlichtingsfocus?

Naarmate je zelf een correcter en accurater beeld schetst van je school, centrum of academie, zal de doorlichtingsfocus representatiever en herkenbaarder zijn. Maar uiteindelijk beslissen de onderwijsinspecteurs.

Kan een recent opgerichte studierichting of structuuronderdeel in de doorlichtingsfocus zitten?

Dat kan. We houden wel rekening met de specifieke situatie van de school.

Is er een verschil in de doorlichtingsfocus per vestigingsplaats?

Neen, de doorlichtingsfocus is dezelfde voor elke vestigingsplaats, maar kan wel verschillen voor kleuter- en lager onderwijs.

Kan de doorlichtingsfocus nog wijzigen tijdens de doorlichting?

De onderwijsinspecteurs kunnen beslissen de doorlichtingsfocus specifieker te maken. Bij het doorlichten van een studierichting in de tweede en derde graad kunnen ze er bijvoorbeeld voor kiezen enkel de cruciale overgangsjaren te bekijken. Tijdens het doorlichtingsbezoek iets nieuws in de doorlichtingsfocus plaatsen kan niet.

Hoeveel studierichtingen/vakken/leergebieden/procesvariabelen staan er in de doorlichtingsfocus?

Dat is afhankelijk van het instellingsprofiel en van de inschatting van de onderwijsinspecteurs tijdens het vooronderzoek.

FAQ