Wat onderzoeken we?

We stellen bij elke doorlichting twee onderzoeksvragen:

1. In welke mate ontwikkelt de onderwijsinstelling haar eigen kwaliteit, met bijzondere aandacht voor de aansturing en de kwaliteitsbewaking van de onderwijsleerpraktijk?

2. In welke mate verstrekt de onderwijsinstelling kwaliteitsvol onderwijs dat tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen uit het OK en respecteert ze de regelgeving?

Om de twee onderzoeksvragen te beantwoorden, voeren we vier onderzoeken uit:
 1. Het onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling
 2. Het onderzoek van één of meerdere kwaliteitsgebieden
 3. Het onderzoek van de onderwijsleerpraktijk
 4. Het onderzoek van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

We voeren de onderzoeken zowel op het niveau van het beleid van de instelling als op het niveau van de klaspraktijk.

1. het onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling

In het onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling gaat het doorlichtingsteam op zoek naar

 • de visie op de onderwijsleerpraktijk en op de schoolwerking
 • het organisatiebeleid van de onderwijsinstelling
 • het onderwijskundig beleid
 • de kwaliteitszorg van de onderwijsleerpraktijk en van de schoolwerking: de systematische en betrouwbare evaluatie van de kwaliteit, het bijsturen en borgen van de kwaliteit

2. het onderzoek van één of meerdere kwaliteitsgebieden

Een kwaliteitsgebied is een samenhangend geheel van kwaliteitsverwachtingen uit het OK. Bij de start van Inspectie 2.0 (januari 2018) zijn er vier kwaliteitsgebieden gedefinieerd:

 • rapportering en oriëntering
 • leerlingenbegeleiding
 • omgaan met diversiteit
 • personeelsbeleid en professionalisering

3. het onderzoek van de onderwijsleerpraktijk

Dit onderzoek richt zich op de onderwijsleerpraktijk en op de kwaliteitsverwachtingen uit het OK die daar een rechtstreekse impact op hebben. Het doorlichtingsteam onderzoekt volgende items:

 • afstemming op het gevalideerd doelenkader
 • leer- en ontwikkelingsgericht aanbod
 • leer- en leefklimaat
 • materiële leeromgeving en onderwijsorganisatie
 • feedback
 • leerlingenevaluatie
 • leereffecten

Het onderzoek verloopt verschillend naargelang het onderwijsniveau.

 • in het kleuteronderwijs: het onderzoek verloopt geïntegreerd, het doorlichtingsteam bekijkt het aanbod in zijn totaliteit
 • in het lager onderwijs: het doorlichtingsteam bekijkt een selectie van twee leergebieden. De school kiest één leergebied, de onderwijsinspectie kiest het tweede
 • in het secundair onderwijs bekijkt het doorlichtingsteam een selectie van vakken
 • in het deeltijds kunstonderwijs bekijkt het doorlichtingsteam een selectie van vakken
 • in het volwassenenonderwijs bekijkt het doorlichtingsteam een selectie van opleidingen en modules (CVO) of een selectie van leergebieden en vakken (CBE)
 • in het buitengewoon basisonderwijs bekijkt het doorlichtingsteam het handelingsplanmatig nastreven van de onderwijsdoelen van (een selectie van) types die de school aanbiedt
 • in het buitengewoon secundair onderwijs bekijkt het doorlichtingsteam het handelingsplanmatig nastreven van de onderwijsdoelen van een selectie van (delen van) opleidingsvormen die de school aanbiedt

4. het onderzoek van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne

Dit onderzoek richt zich op de risicobeheersing in verband met de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne (BVH). Het doorlichtingsteam onderzoekt volgende items:

 • planning en uitvoering
 • ondersteuning
 • systematische en betrouwbare evaluatie
 • borgen en bijsturen

Het onderzoek verloopt aan de hand van drie processen die verband hebben met de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. De instelling kiest één proces, de onderwijsinspectie kiest de twee andere processen. Op basis van vaststellingen tijdens de doorlichtingsweek kan het doorlichtingsteam besluiten nog een vierde proces te onderzoeken.

Voorlopig (januari 2018) zijn dit de processen: