Het doorlichtingsverslag

Waar vind ik een doorlichtingsverslag terug?

Je vindt de verslagen van de onderwijsinspectie op de website www.doorlichtingsverslagen.be.

Is er een doorlichtingsverslag per vestigingsplaats?

Neen, we schrijven de doorlichtingsverslagen altijd op schoolniveau. Wel kan de inspecteur-verslaggever bij het noteren van de vaststellingen differentiëren per vestigingsplaats.

Ben ik als leerkracht aanwezig bij de bespreking van het ontwerpverslag?

De onderwijsinspecteurs bespreken het ontwerpverslag met het schoolbestuur. Dit kan vertegenwoordigd worden door het directieteam. De directie kiest zelf of er al dan niet personeel met coördinerende functies aanwezig is. Naargelang wat er in de doorlichtingsfocus staat kan de directie bijvoorbeeld de zorgcoördinator, vakgroepverantwoordelijken, ... uitnodigen.

Waarom wordt in een doorlichtingsverslag alleen de naam van de directie vermeld?

Dat gebeurt in de hoedanigheid van zijn ambt (en niet als privépersoon) en vanuit zijn eindverantwoordelijkheid voor het onderwijs in de instelling.

Hoe lees ik als ouder of niet-professional een doorlichtingsverslag?

Het verslag start met een 'samenvatting'. Dat stuk van 1 tot 2 pagina’s geeft een algemeen beeld van de school en is in de eerste plaats bedoeld voor de externe lezer.

De daaropvolgende rubrieken zijn voornamelijk bedoeld voor de directie en het schoolteam.

Meer info vind je op de website waar we alle doorlichtingsverslagen verzamelen: www.doorlichtingsverslagen.be.

Als een instelling het definitieve verslag van de doorlichting op 10 juni ontvangt, moet ze dat dan binnen 30 dagen bespreken op een personeelsvergadering of mag dat ook na de zomervakantie?

Termijnen worden opgeschort tijdens een schoolvakantie. Je kunt dat verslag dus agenderen na de vakantie.

Als een kleinere school maar één leraar heeft voor een vak, weet iedereen over welke leraar een doorlichting van dat vak gaat. Geeft dat geen problemen met de privacywetgeving?

We zijn ons bewust van dat probleem. We vermijden dan ook om in ons doorlichtingsverslag te verwijzen naar de uitvoerder van een leerplan.
Maar we kunnen niet verhinderen dat iemand een beoordeling van het studiepeil leest als een lerarenevaluatie. Zoals we nu rapporteren, schenden we in geen geval de privacy: we rapporteren niet over het functioneren van de leraar als zodanig, noch over het privéleven van een leraar.
Voor de directeur geldt dat ook: we beoordelen wel beleidsaspecten zoals interne communicatie, overleg en participatie, … maar leggen geen directe link met de persoon van de directeur.

Kunnen wij als school, centrum of academie schriftelijk reageren op een doorlichtingsverslag? En komt onze reactie dan ook op doorlichtingsverslagen.be?

Dit kan via het schoolbestuur. Eenmaal het schoolbestuur het definitieve doorlichtingsverslag ontvangt, heeft ze een maand de tijd om schriftelijk opmerkingen te formuleren en het verslag ondertekend terug te zenden. De opmerkingen nemen we op als bijlage bij het doorlichtingsverslag. Op www.doorlichtingsverslagen.be vind je de volledige doorlichtingsverslagen inclusief de opmerkingen.

Waarvoor mag je het doorlichtingsverslag niet gebruiken?

Ondanks het openbaar karakter van het doorlichtingsverslag mag je het niet gebruiken voor 'commerciële doeleinden'. Je mag er geen propaganda mee voeren voor de school, het centrum of de academie en zo leerlingen rekruteren. Het is niet toegestaan een vergelijking van instellingen uit te werken op basis van een vergelijking van gegevens uit doorlichtingsverslagen.

FAQ