Algemene info

Charter

Gemeenschappelijk document van de erkende instanties/vereniging: algemene opdracht, taakinvulling, kerntaken, waarden van waaruit gewerkt wordt, ... 

Functiebeschrijving

Gemeenschaps- en officieel gesubsidieerd onderwijs

Functiebeschrijving leerkracht levensbeschouwelijke vakken in het gemeenschaps- en officieel gesubsidieerd onderwijs, goedgekeurd door bevoegde erkende instanties/vereniging:

 Gezamenlijke toelichting bevoegde en erkende instanties/vereniging over de omzendbrief: 

Vrij katholiek secundair onderwijs

Functiebeschrijving leraar rooms-katholieke godsdienst in het vrij katholiek gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, goedgekeurd door erkende instantie rooms-katholieke godsdienst: 

naar boven 

Visietekst over samenwerking

De visie van de inspecteurs-adviseurs over de samenwerking tussen de levensbeschouwelijke vakken:

Interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking

De Commissie Levensbeschouwelijke Vakken ontwikkelde in opdracht van de erkende instanties en vereniging 'interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen op school'. Op deze manier willen we scholen en leerkrachten stimuleren om via (gezamenlijke) projecten aandacht te besteden aan interlevensbeschouwelijke dialoog en samenleven.

Voorstelling levensbeschouwelijke vakken voor ouders

In het officieel onderwijs in Vlaanderen bestaat de vrije keuze voor één van levensbeschouwelijke vakken (erkende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer). Deze brochure wil ouders informeren over de onderscheiden vakken godsdienst en de niet-confessionele zedenleer.

naar boven

Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen nemen de beslissingen over een minderjarige. Dat geldt ook voor de keuze of vrijstelling van levensbeschouwelijke vakken.

In de communicatie met de meeste gezinnen stellen zich geen problemen. Beide ouders nemen samen de beslissingen over het onderwijs en vragen zo nodig ook de instemming van hun kind. Ook als maar één persoon het ouderlijk gezag heeft, is er weinig kans op betwisting van zijn of haar beslissingen over het onderwijs en recht op informatie van de school. In de meeste gevallen zal gezond verstand volstaan en is het niet nodig om de ouders met bijkomende formaliteiten te belasten.

Moeilijkheden ontstaan vooral tijdens en na echtscheidingsprocedures. Uiteraard is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de ouders om de gezamenlijke opvoeding van hun kinderen te organiseren, daarover onderlinge afspraken te maken en een goede communicatie te onderhouden.

Meer informatie

 

 

naar boven