Advisering nuttige ervaring

Opdracht van de onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie adviseert over de relatie tussen de gepresteerde diensten en het vak of ambt waarvoor de erkenning van de nuttige ervaring wordt aangevraagd. De onderwijsinspectie kan gunstig of ongunstig adviseren.

Werkwijze en instrumenten

Welke stappen doorloopt een aanvraag nuttige ervaring?

 1. indienen aanvraag

  • Aanvragen standaarddocumenten
   - ik ben al leerkracht: Vraag aan je schoolsecretariaat de standaardformulieren
   - ik word leerkracht: Vraag via de Cel "Word Leerkracht" van het Agentschap voor Onderwijsdiensten de nodige standaardformulieren aan. 
    
  • Invullen en indienen documenten
   Er zijn twee formulieren:
   • Formulier: diensten gepresteerd als werknemer
   • Formulier: diensten gepresteerd als zelfstandige.
   Deze formulieren vind je op https://onderwijs.vlaanderenbe/nl/nuttige-ervaring#procedure.
    
  • Aandachtspunten bij het invullen van de documenten
   • Voor de diensten gepresteerd als werknemer, moeten de attesten volledig ingevuld worden door de werkgever zelf. Zowel het attest als mogelijke bijlagen moeten door de werkgever worden ondertekend.
   • In een begeleidende brief specificeer je voor welke vakken/specialiteiten je nuttige ervaring wenst aan te vragen. Via deze link kan je zien voor welke vakken/specialiteiten je goedkeuring van nuttige ervaring kan aanvragen: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nuttige-ervaring#voorwaarden-vakken-ambten
   • Omschrijf zo gedetailleerd mogelijk de uitgeoefende taken. Laat je werkgever tekenen op het blad zelf waarin hij je gepresteerde diensten opgeeft.
   • Vergeet niet jouw persoonlijk adres te vermelden.
 2. controle formele voorwaarden
  Het Agentschap voor Onderwijsdiensten controleert de formele voorwaarden ( vormvereisten van de attesten, komen de diensten in aanmerking, berekening aantal jaren nuttige ervaring …) inzake nuttige ervaring. Als zich op dat vlak geen problemen stellen, worden de attesten voorgelegd aan de onderwijsinspectie. 
   
 3. advisering van de nuttige ervaring
  De onderwijsinspectie adviseert over de relatie tussen de gepresteerde diensten en het vak of ambt waarvoor de erkenning van de nuttige ervaring wordt aangevraagd. 
   
 4. invullen adviesformulier
  De onderwijsinspectie kan gunstig of ongunstig adviseren.
  1. gunstig advies: de aangetoonde beroepservaring is relevant voor het vak of ambt.
  2. ongunstig advies: de aangetoonde beroepservaring is niet of te beperkt relevant voor het vak of ambt.
 5. indiener wordt op de hoogte gebracht
  Het Agentschap voor Onderwijsdiensten deelt het advies schriftelijk mee.
  Indien het advies negatief is en je niet akkoord gaat met deze beslissing dan heb je 60 dagen de tijd om met een aangetekende brief een herzieningsaanvraag in te dienen bij het werkstation. De herzieningsaanvraag moet nieuwe of bijkomende elementen bevatten over de inhoud van de uitgeoefende opdracht. Op jouw verzoek kan je ook worden gehoord: dit verzoek moet dan uitdrukkelijk vermeld worden in de aanvraag tot herziening van het uitgebrachte advies.
  Bij gebrek aan nieuwe of bijkomende elementen is de herzieningsaanvraag ongeldig.
  Het Agentschap voor Onderwijsdiensten legt de herzieningsaanvraag voor aan de inspecteur-generaal. Deze stelt een verantwoordelijke aan die namens hem de herzieningsaanvraag bekijkt en hem de bevindingen meedeelt. Deze zal dan het eerste advies bevestigen of geheel of gedeeltelijk wijzigen.
  Je ontvangt van het Agentschap voor Onderwijsdiensten een aangetekende brief met de eindbeslissing.

Extra informatie

Wat is nuttige ervaring?

Nuttige ervaring is de tijd waarin een personeelslid van het onderwijs als werknemer of als zelfstandige diensten heeft uitgeoefend buiten het onderwijs. Ook diensten in het onderwijs die niet behoren tot de categorie bestuurs- en onderwijzend personeel komen in aanmerking.
Voorbeeld: iemand die als klerk gewerkt heeft in een secretariaat van een school, kan erkenning van deze diensten als nuttige ervaring vragen. Voorwaarde is wel dat er een duidelijk verband is tussen de gepresteerde diensten en het aangevraagd vak of ambt.

Wat is het belang van nuttige ervaring?

 1. geldelijke anciënniteit
  Nuttige ervaring kan je opnemen voor je geldelijke anciënniteit. Dit gebeurt los van het feit of nuttige ervaring nodig is voor het bekwaamheidsbewijs. Je kunt maximaal 10 jaar in rekening laten brengen. Er moet een duidelijk verband aanwezig zijn tussen je gepresteerde diensten en het aangevraagd vak/ambt.

  Voorbeeld: Jan heeft een diploma hoger onderwijs van het korte type hout- technisch-technologische opvoeding. Hij heeft een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Na 15 jaar houtbewerker besluit hij in het onderwijs te stappen. Hij dient een aanvraag in voor het vak. Hij kan 10 jaar nuttige ervaring laten meerekenen voor zijn geldelijke anciënniteit. Immers, tijdens die 15 jaar gepresteerde diensten als houtbewerker heeft hij nuttige ervaring opgedaan voor het vak hout.
  Piet heeft hetzelfde diploma als Jan. Maar hij heeft samen met zijn vrouw 15 jaar lang een snackbar uitgebaat. Ook hij wil nu in het onderwijs stappen en het vak hout geven in de eerste en tweede graad. Piet kan echter geen nuttige ervaring in rekenschap brengen want de gepresteerde diensten in de snackbar kunnen niet als nuttige ervaring gelden om het vak hout te geven.
   
 2. als bekwaamheidsbewijs of als onderdeel van een bekwaamheidsbewijs
  In bepaalde gevallen is een voldoende aantal jaren nuttige ervaring noodzakelijk om te kunnen werken in het onderwijs. Het aantal jaren hangt af van het niveau van het basisdiploma. Eenvoudig samengevat is dit het geval voor iedereen die geen studiebewijs van het hoger onderwijs heeft. De gepresteerde diensten die je in rekening wilt brengen voor jaren nuttige ervaring die noodzakelijk zijn voor het aangevraagd vak/ambt moeten in verband staan met het aangevraagd vak/ambt.

  Voorbeeld: Frank heeft een Bachelordiploma elektromechanica en een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Frank kan zonder nuttige ervaring les mechanica geven. Walter heeft een diploma Hoger secundair technisch onderwijs bedrijfsmechanisatie en een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Wanneer Walter les mechanica wil geven heeft hij 3jaar nuttige ervaring nodig die in verband staat met het vak mechanica.

Waarvoor kun je nuttige ervaring aanvragen?

Je kunt geen nuttige ervaring aanvragen voor algemene vakken, wel voor:

 • technische en praktische vakken in het gewoon secundair onderwijs
 • specialiteiten beroepsgerichte vorming in het buitengewoon secundair onderwijs
 • enkele kunstvakken in het kunstsecundair onderwijs (specialiteiten hedendaagse dans, klassieke dans en samenspel)
 • sommige modules of technische en praktische vakken in het secundair volwassenenonderwijs

Bovendien kun je ook nuttige ervaring aanvragen voor de volgende ambten:

 • coördinator DBSO
 • directeur
 • adjunct-directeur
 • technisch adviseur-coördinator
 • technisch adviseur

Regelgeving

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs 7 oktober 1997
Omzendbrief betreffende de erkenning van diensten als nuttige ervaring 17 oktober 1997
Omzendbrief Geldelijke anciënniteit - diensten die in aanmerking komen
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen en de bezoldiging in het buitengewoon onderwijs 31 juli 1990
Omzendbrief Wijziging van het besluit van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de weddenschalen en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs
Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs 7 oktober 1997

De besluiten en omzendbrieven vind je terug in Edulex.

Nuttige links

FAQ

Wat te doen als mijn nuttige ervaring niet is goedgekeurd?

Indien het advies negatief is en je niet akkoord gaat met deze beslissing heb je 60 dagen de tijd om met een aangetekende brief een herzieningsaanvraag in te dienen bij het werkstation. De herzieningsaanvraag moet steeds nieuwe of bijkomende elementen bevatten over de inhoud van de uitgeoefende opdracht. Op jouw verzoek kan je ook worden gehoord: dit verzoek moet dan uitdrukkelijk vermeld worden in de aanvraag tot herziening van het uitgebrachte advies.

Welke documenten moet ik precies indienen om goedkeuring van nuttige ervaring aan te vragen?

Als werknemer:

 • formulier diensten gepresteerd als werknemer
 • goed leesbare kopie van je studiebewijs
 • bijlage met duidelijke omschrijving van de uitgeoefende taken
 • eventuele andere bijlagen

Als zelfstandige:

 • formulier diensten gepresteerd als zelfstandige
 • goed leesbare kopie van je studiebewijs
 • bijlage met duidelijke omschrijving van de uitgeoefende taken
 • uittreksel van het handelsregister met omschrijving van de taken/zelfstandige activiteiten
 • eventuele andere bijlagen

Waar moet ik speciaal op letten?

De beoordeling van nuttige ervaring gebeurt op papier. De verklaringen moeten dus correct zijn en overeenstemmen met de werkelijkheid. Ze moeten ook zo volledig mogelijk zijn.

 • Geef een zo gedetailleerd mogelijke opgave van je uitgevoerde taken. De opgave van je functie alleen volstaat niet.
 • Indien je werknemer bent geweest, laat je werkgever zijn verklaring waarmerken met handtekening en stempel op de zelfde pagina('s).
 • Bedenk dat valse verklaringen, als ze bewezen kunnen worden, altijd aanleiding geven tot een klacht wegens valsheid in geschrifte.

Het is even belangrijk dat je realistisch bent in de opgave van de vakken die je vraagt. Bewijs jezelf en je toekomstige school een dienst en overdenk je keuze(s) grondig.

 • Doe de toets. Op de website van de koepelorganisaties en het GO! vind je de leerplannen per graad, studierichting en vak. Ga na waar (graad, studierichting) het vak dat je vraagt, gegeven wordt. Indien je geen of een beperkte overeenkomst vaststelt tussen je uitgevoerde taken en het gevraagde vak, maakt je aanvraag geen enkele kans. Het is niet omdat je in een winkel seizoensgebonden versiering aanbracht en de winkel schoonmaakte, dat je huishoudkunde kan onderwijzen
 • Overschat je niet. Een schoonheidsspecialist(e) moet uiteraard in de uitoefening van het beroep rekening houden met aspecten van hygiëne, maar is daarom nog niet bekwaam om het vak Verzorging te geven. Een mecanicien die landbouwvoertuigen heeft hersteld is daarom nog niet vertrouwd met landbouw of agrarische technieken.

Wat moet ik doen als het bedrijf van mijn vroegere werkgever niet meer bestaat?

Indien het bedrijf niet meer bestaat vraag je een schriftelijke verklaring aan de griffie van de rechtbank van koophandel met vermelding van de datum van faling of einde bestaan van het bedrijf. Ga na of iemand - een curator bijvoorbeeld - de documenten van het bedrijf nog beheert.
Je vult zelf de taakomschrijving in en levert de bewijslast door alle rechtsmiddelen.

Wat moet ik doen als mijn werkgever mijn attest niet wil invullen?

Je bezorgt dan andere bewijsstukken zoals arbeidscontracten met functiebeschrijvingen, gedetailleerde getuigenverklaringen, het bij uitdiensttreding ontvangen tewerkstellingsattest, andere objectieve documenten waaruit blijkt welke taken je hebt uitgevoerd …. Bij gebrek aan handtekening van de werkgever moet de aanvraag dus voldoende krachtige bewijsstukken uit het verleden bevatten die zowel de periode van tewerkstelling als de uitgevoerde taken kunnen bewijzen. Eventueel kan je ook een eigen verklaring toevoegen. Om het aanvraagdossier met een officieel attest vanuit de overheid te vervolledigen, voeg je in elk geval een afdruk van de bewuste gewerkte periode uit My Career toe.

Waar vind ik een lijst met de vakken of specialiteiten die in aanmerking komen voor nuttige ervaring?

Hier kun je zien voor welke vakken of specialiteiten je goedkeuring van nuttige ervaring kunt aanvragen: http://onderwijs.vlaanderen.be/nl/nuttige-ervaring#voorwaarden-vakken-ambten