Advisering programmaties

Opdracht van de inspectie

Sinds het schooljaar 2010-2011 gold er een programmatiestop. Vanaf het schooljaar 2013-2014 zijn nieuwe regels van kracht. Er is een zekere versoepeling en administratieve vereenvoudiging maar toch mag je niet alles zomaar vrij programmeren. Er zijn drie soorten programmaties:

 • de programmatie van scholen. Het gaat dan over de leerlingenaantallen die je moet bereiken om in aanmerking te komen voor subsidiëring of financiering of over de overheveling of afsplitsing van een deel van de school. Voor deze materie verwijzen we je naar artikel 175 van de Codex SO. Die kan je raadplegen via Edulex;
 • de programmatie van een geheel nieuw, dus nog niet bestaand, structuuronderdeel. Hiervoor verwijzen we je naar artikel 174 van de Codex SO, terug te vinden via Edulex;
 • de programmatie van structuuronderdelen. Hierover vind je informatie in het vervolg van deze bijdrage.

Bij de programmatie van structuuronderdelen gaat het over de uitbreiding van het studieaanbod van een school. Sinds 2013-2014 gelden hiervoor nieuwe bepalingen.

De overheid maakt jaarlijks een lijst op van structuuronderdelen die:

 • ofwel niet programmeerbaar zijn. Je mag deze structuuronderdelen niet programmeren. Elke aanvraag voor structuuronderdelen van deze lijst is nutteloos;
 • ofwel vrij programmeerbaar zijn. Deze structuuronderdelen mag je programmeren zonder dat je een aanvraag moet indienen. Je bent wel verplicht om je programmatie te melden aan de administratie;
 • ofwel programmeerbaar onder voorwaarden. Het gaat dan niet over structuuronderdelen uit de twee vorige categorieën en je moet uiteraard voldoen aan de gestelde voorwaarden;

Alle overige structuuronderdelen moet je aanvragen en uiteindelijk beslist de Vlaamse Regering over het al dan niet goedkeuren van de aanvraag.

Werkwijze en instrumenten

Alleen de laatste twee hoger vermelde mogelijkheden moet je aanvragen. De regels en de indieningsdatum verschillen.

Structuuronderdeel dat programmeerbaar is onder voorwaarden

Die voorwaarden zijn:

 1. in de school of in een andere school van de scholengemeenschap wordt tegelijkertijd een ander structuuronderdeel opgeheven; dat ander structuuronderdeel kan niet behoren tot het derde leerjaar van de derde graad;
 2. de programmatie leidt niet tot een voor de school nieuw studiegebied;
 3. de programmatie heeft geen betrekking op een structuuronderdeel van het derde leerjaar van de derde graad;
 4. de programmatie beantwoordt aan eventueel vigerende regelgeving met betrekking tot frequentie, inplanting of andere organisatievoorwaarden van het structuuronderdeel in kwestie

Je moet de aanvraag ten laatste 1 mei van het voorafgaand schooljaar indienen bij het Agentschap voor onderwijsdiensten (Agodi). Het dossier dat je indient moet het protocol van onderhandeling in het lokaal comité bevatten. Indien de school tot een scholengemeenschap behoort, moet je een uittreksel uit het proces-verbaal bijvoegen waaruit blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de afspraken binnen de scholengemeenschap.

Agodi en de onderwijsinspectie geven advies en de Vlaamse Regering beslist over het al dan niet goedkeuren.

De overige structuuronderdelen

Je moet de aanvraag uiterlijk op 30 november van het voorafgaand schooljaar indienen bij het Agentschap voor onderwijsdiensten (Agodi). Het dossier dat je indient moet het protocol van onderhandeling in het lokaal comité bevatten. Indien de school tot een scholengemeenschap behoort, moet je een uittreksel uit het proces-verbaal bijvoegen waaruit blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de afspraken binnen de scholengemeenschap.

Agodi en de onderwijsinspectie geven de Vlaamse Regering advies en deze laatste neemt een beslissing, rekening houdend met volgende criteria:

 1. de eventueel vigerende regelgeving met betrekking tot frequentie, inplanting of andere organisatievoorwaarden van het structuuronderdeel in kwestie;
 2. het beantwoorden van de programmatie aan het kwantitatief en kwalitatief aantoonbaar niet-behoeftedekkend onderwijsaanbod binnen de betrokken onderwijszone en met respect voor de keuzevrijheid van ouders en leerlingen;
 3. a. de aanwezigheid van een convenant, of;
  b. de inhoudelijke aansluiting en de objectief vastgestelde nood op de arbeidsmarkt, of;
  c. de studiecontinuïteit van leerlingen binnen de school of de scholengemeenschap.

Extra informatie

Meer informatie over de programmatie van structuuronderdelen vind je in de Codex SO, vanaf artikel 176. De Codex kun je raadplegen via Edulex.

FAQ