Individueel aangepast curriculum (IAC) en studiebekrachtiging

Een IAC is een leerprogramma op maat van een leerling met een verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs. De leerling is niet ingeschreven in het buitengewoon onderwijs, maar wel in het gewoon onderwijs. Het aangepast leerprogramma bevat leerdoelen op maat van de leerling. De klassenraad kiest deze doelen, in afstemming met de ouders en waar mogelijk ook met de leerling en met het CLB of met andere externe ondersteuners. Op afgesproken tijdstippen en wanneer nodig worden de doelen van het IAC aangepast. Dit gebeurt na evaluatie van de vooropgestelde doelen.

De leerdoelen zijn gericht op maximale ontplooiing van de leerling en op zo volwaardig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren. Al naargelang de mogelijkheden en het toekomstperspectief van de leerling zijn de leerdoelen ook gericht op:

  • maatschappelijke participatie, eventueel in een omgeving die in gepaste ondersteuning voorziet;
  • arbeidsdeelname in een omgeving die in gepaste ondersteuning voorziet;
  • tewerkstelling in een omgeving die in gepaste ondersteuning voorziet;
  • tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu;
  • verdere studies.

Als een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, moet de school dit melden in het centrale register van inschrijvingen (DISCIMUS).

Het behoort tot de autonomie van de klassenraad om te oordelen of de doelen van het vooropgesteld individueel aangepast curriculum gelijkwaardig zijn aan de doelen van het gemeenschappelijk curriculum en de leerling het overeenkomstig reguliere studiebewijs kan behalen.