GIA-werking (Geletterdheid, Inburgering, Anderstaligheid)

De onderwijsinspectie verbindt

In onze samenleving staan mensen soms tijdelijk of langer aan de zijlijn.

Sommige mensen komen van elders, spreken geen Nederlands en moeten een nieuw leven opbouwen in Vlaanderen door werk te zoeken of verder te studeren en zich in onze samenleving te integreren. Sommigen hebben in hun land van herkomst niet de kans gekregen om te studeren en moeten extra inspanningen leveren.

Anderen zijn in Vlaanderen opgegroeid, spreken wel Nederlands maar beschikken toch niet over de nodige vaardigheden om volwaardig deel te nemen aan onze snel veranderende samenleving. Ze kunnen hun GSM- of energiefactuur niet lezen, het openbaar vervoer niet nemen, geen mails versturen, zijn niet weerbaar …

Hun kinderen volgen onderwijs, maar hebben het soms moeilijk omdat hun ouders, al zijn die bekommerd om hun schoolsucces, hen niet de nodige ondersteuning kunnen geven. Ze spreken thuis soms een andere taal, krijgen geen hulp bij het maken van huiswerk of het voorbereiden van examens, … Ze lopen daardoor een groot risico om geen diploma te behalen en in de werkloosheid te belanden.

Vlaanderen gelooft dat mensen levenslang kunnen leren en dat dit hen sterker maakt. Ook mensen die het moeilijker hebben in onze samenleving hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs.

'Inburgeraars', mensen die nieuw zijn in Vlaanderen, krijgen lessen maatschappelijke oriëntatie en moeten Nederlands leren. Ook voor mensen die in Vlaanderen geboren zijn of er al langere tijd verblijven, zijn er aangepaste lessen. Beide groepen kunnen terecht in een centrum voor volwassenenonderwijs of een centrum voor basiseducatie. Ze leren er Nederlands en/of verwerven verschillende andere vaardigheden die hen kunnen helpen om volwaardig deel te nemen aan onze maatschappij.

Bij de Huizen van het Nederlands kan iedereen terecht voor informatie over Nederlands leren en Nederlands oefenen. De Huizen ondersteunen daarnaast organisaties die hun dienstverlening begrijpelijk willen maken voor iedereen. Inburgeraars worden begeleid door de onthaalbureaus. De integratiecentra hebben als taak om steden, gemeenten en andere beleidsinstanties en organisaties te ondersteunen en te stimuleren bij het voeren van een integratiebeleid. Zij adviseren deze instanties en diensten bij concrete vragen over de gevolgen van migratie. De sociaal tolk- en vertaaldiensten zorgen er voor dat gecertificeerde tolken en vertalers op een kwaliteitsvolle manier de communicatie tussen diensten, organisaties en anderstaligen mogelijk maken.

Het kwaliteitstoezicht op al deze organisaties is in handen van de onderwijsinspectie. Hierdoor ontstaan er verbindingen tussen onderwijs, inburgering en integratie waardoor er sneller en efficiënter kan gereageerd worden op veranderingen en knelpunten. Dit zowel op uitvoerend niveau als op beleidsniveau.

Wil je meer weten over hoe in Vlaanderen het brede domein van Geletterdheid, Integratie/Inburgering en Anderstaligheid vorm krijgt? Wil je weten welke onderzoeken het GIA-team uitvoerde en welke beleidsaanbevelingen het formuleerde? Lees dan onze jaarlijkse rapporten:

GIA-rapport 2016