Erkenning van instellingen

Opdracht van de inspectie

 • Het kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009, art. 35, draagt de inspectie op om de Vlaamse Regering te adviseren een instelling of structuuronderdeel al dan niet te erkennen.
 • Voor GO!-, OVSG- en POV-instellingen gelden extra erkenningsvoorwaarden.
 • Erkenning is (behalve voor het deeltijds kunstonderwijs en internaten) een voorwaarde om officiële getuigschriften te mogen afleveren en om gesubsidieerd of gefinancierd te worden.

Om gefinancierd of gesubsidieerd te worden moeten instellingen ook voldoen aan bijkomende voorwaarden. Die slaan hoofdzakelijk op de regelgeving wat betreft programmatie.
Hieronder wordt enkel verwezen naar

 • de programmatieregelgeving voor de hoofdstructuren waarvoor een programmatiestop geldt, maar waarop uitzonderingen mogelijk zijn: voltijds secundair en deeltijds onderwijs
 • de subsidiëring- en finacieringsvoorwaarden voor internaten

Werkwijze en instrumenten

Het besluit van 1 oktober 2010, art. 2, beschrijft hoe het erkenningsonderzoek verloopt.

 • Een of meer inspecteurs voeren het onderzoek uit.
 • De inspectie bezorgt het verslag binnen de 30 dagen na het onderzoek aan de directeur en het bestuur van de instelling
 • Het schoolbestuur kan binnen de daarop volgende 30 dagen een gemotiveerd bezwaarschrift aangetekend overmaken aan de inspecteur-generaal.
 • De inspecteur-generaal neemt binnen de daarop volgende 30 dagen een definitieve beslissing.
 • Aanvraag, eventueel bezwaarschrift en definitief advies van de inspectie worden aan de minister voor beslissing voorgelegd.
 • Indien het gaat om een centrum voor leerlingbegeleiding wordt de beslissing onverwijld meegedeeld aan de Vlaamse minister bevoegd voor gezondheidsbeleid.

Extra informatie

Erkenningsvoorwaarden

Basisonderwijs

decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, artikel 62
Omzendbrief Bao/97/3

Voltijds secundair onderwijs

besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 houdende de codificatie betreffende het secundair onderwijs, artikels 13, 14, 15

Centra volwassenonderwijs en centra voor basiseducatie

decreet betreffende volwassenonderwijs van 15 juni 2007, artikels 56 tot en met 61
omzendbrief vwo/2011/01 van 15 juni 2011, 1.1 e, 1.2

Deeltijds kunstonderwijs

Hoofdstuk V van de schoolpactwet
Wanneer nu, bij uitzondering, of na 31 augustus 2013 eventueel weer academies, filialen, enz. mogen worden opgericht, geldt de regelgeving van het programmatiebesluit van 16 mei 1999.

Centra voor leerlingenbegeleiding

decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december 1998, artikel 41

Internaten

Internaten worden niet erkend. Ze worden enkel opgenomen in de financiering of subsidiëring.
omzendbrief SO 17 wat betreft gefinancierde en gesubsidieerde internaten : programmatie, rationalisatie en omkadering van 20 augustus 1992, punt 1.2.3

Erkenningsonderzoek

Algemeen

Basisonderwijs

besluit van 8 juli 1997

Voltijds secundair onderwijs

Wanneer bij uitzondering een nieuwe school wordt erkend, geldt de regelgeving van de omzendbrief van programmatie, omvorming, overheveling en afbouw in het voltijds secundair onderwijs van 5 februari 1999

Centra volwassenonderwijs en centra voor basiseducatie

omzendbrief vwo/2011/01 van 15 juni 2011, 1.3

Deeltijds kunstonderwijs

Wanneer nu, bij uitzondering, of na 31 augustus 2013 eventueel weer academies, filialen, enz. mogen worden opgericht, geldt de regelgeving van het programmatiebesluit van 16 mei 1999

Centra voor leerlingenbegeleiding

decreet betreffende de centra voor leerlingenbegeleiding van 1 december 1998, artikel 42

Internaten

Internaten worden niet erkend, wel gefinancierd en gesubsidieerd.
omzendbrief SO 17 wat betreft gefinancierde en gesubsidieerde internaten : programmatie, rationalisatie en omkadering van 20 augustus 1992, punt 1.2.1, derde lid

FAQ