Monitor en evaluatie vervolgschoolcoaching (OKAN)

Situering

Sinds 1 september 2016 zijn de middelen voor vervolgschoolcoaching verhoogd en is de berekeningswijze gewijzigd. Dankzij de verhoogde middelen komt er nu naast de begeleiding, ondersteuning en opvolging van leerlingen die doorstromen van het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) naar het vervolgonderwijs ook ruimte om in te zetten op expertise-opbouw en -overdracht in het vervolgonderwijs.

Tijdens de politieke onderhandelingen over het besluit van de Vlaamse Regering van 30 augustus 2016 dat deze nieuwe regeling vastlegt, werd afgesproken om de nieuwe regeling te monitoren en te evalueren. Met de minister van Onderwijs Hilde Crevits werd afgesproken de monitoring en evaluatie te spreiden over drie schooljaren.

Opdracht van de onderwijsinspectie

Op het einde van schooljaar 2016-2017 bracht de onderwijsinspectie de activiteiten van de vervolgschoolcoaches in kaart. Deze eerste monitoring toont aan hoe de uren-leraar vervolgschoolcoaching worden ingezet en welke de activiteiten van de vervolgschoolcoaches zijn. Het gaat om een inventarisatie van praktijken. De inventarisatie gebeurde aan de hand van een online bevraging bij de 79 scholen die onthaalonderwijs aanbieden.

Voor het volledige rapport:pdf bestandMonitoringrapport OKAN (augustus 2017) (726 kB)

In juni 2018 vond een tweede monitoring plaats. Deze tweede monitoring is een uitbreiding van de eerste monitoring en bestaat uit een online bevraging van

  • alle directeuren van de onthaalscholen
  • een steekproef van directeuren van de scholen die geen onthaalscholen zijn maar waar de vervolgschoolcoaches worden ingezet
  • een steekproef van directeuren van scholengemeenschappen aan wie de middelen worden toegekend voor verdere verdeling
  • een steekproef van vervolgschoolcoaches.

pdf bestandHet rapport monitoring vervolgschoolcoaching - 2018 vind je hier. (1.44 MB) Deze resultaten gebruiken we als bron voor de voorbereiding van het evaluatieonderzoek (kwalitatief op basis van 4 casestudies).

Dat evaluatieonderzoek loopt in mei - juni 2019. De scholen die voor de case studies werden geselecteerd, worden hiervan verwittigd.

De doelstellingen van die evaluatie zijn:

  • een beeld geven van hoe de extra middelen worden ingezet, met het oog op beleidsleren
  • het beleid en het onderwijsveld informeren over de diverse praktijken van scholen op het  vlak van beleid, activiteiten van de vervolgschoolcoaches, de kwaliteitszorg (met onder meer effectmeting)
  • het beleid en het onderwijsveld informeren over de vastgestelde en gepercipieerde impact van de activiteiten van de vervolgschoolcoaches (onder meer opvolging van de exonthaalklasleerlingen, expertise opbouw, bewegingen/doorstroom van de leerlingen na hun verblijf in de onthaalklas).

Dit rapport wordt tegen september 2019 opgeleverd.

Contactpersoon?

Els Vermeire, Coördinerend Inspecteur Kennis