Blog Inspectie 2.0 so

De blog van Chris Van Woensel, onderwijsinspecteur secundair onderwijs sedert 1 september 2010!

25 juni 2018

Eén beeld zegt meer dan duizend woorden

De radio staat aan. De presentatrice vertelt over de geschenkjes die leerlingen kopen voor hun leerkrachten. Daar zijn best eigenaardige dingen bij. Ik begin te grinniken. Ooit kreeg ik van mijn leerlingen een rode bic met de laconieke commentaar: “Die van u zal wel leeg zijn …” De laatste week van het schooljaar breekt aan. Voor de onderwijsinspectie de voorlaatste week. Wij ronden een bewogen jaar af op 5 juli en starten met frisse moed terug op 16 augustus. Tijd om iedereen een fijne vakantie te wensen. Maar hoe doe je dat zonder in clichés te vervallen? Juist … met beelden.

Van werken als een paard

Werkpaard

Naar leven als een poes

Poes

Geniet ervan!

17 juni 2018

En de onderwijsinspectie, zij ploegt voort …

De laatste doorlichtingsperiode is achter de rug. Leerlingen en scholen zitten volop in de examenperiode. Dus is er nu tijd om andere dingen te doen. Zo maken onder andere alle werk- en vakgroepen een stand van zaken op en bereiden zich voor op volgend schooljaar. Een groep onderwijsinspecteurs verzamelt de nodige informatie en puzzelt zich suf om een planning voor volgend schooljaar op te stellen. Als je vindt dat een uurrooster secundair onderwijs opstellen ingewikkeld is, dan moet je dit maar eens proberen. Er is ook tijd voor professionalisering. In het kader daarvan organiseert de werkgroep OKAN (onthaalklas anderstalige nieuwkomers) een werkbezoek. Het is geen doorlichting want dit bezoek maakt deel uit van een vormingstraject voor collega’s die OKAN in hun opdracht wensen op te nemen.

Classic (with a twist)

Hamburger

Mijn collega’s en ik - we zijn met tien – bezoeken dus een school die OKAN organiseert. Het is tijd voor de lunch en in de buurt van de school vinden we een hamburgerrestaurant. Wanneer mijn collega’s me er eentje horen bestellen die in het menu aangeduid staat als ‘classic (with a twist)’, gieren ze het uit. Heel toepasselijk vinden ze die naam. Op mij. Nou ja, in een school waar ik een paar jaar geleden terzelfdertijd het vak Latijn en OKAN onderzoek, zet men ook grote ogen op. ‘Et alors?’ zou Mitterrand zeggen … Scholen kunnen een aanvraag indienen om onthaalonderwijs te organiseren. Zoals je ziet op de kaart zijn er dat heel wat.

OKAN kaart

Anderstalige nieuwkomers zijn kinderen en jongeren tussen 12 en 18 jaar (en dus leerplichtig) die onvoldoende Nederlands kennen om de lessen in het gewone onderwijs te volgen. Het is een zeer heterogene groep: kinderen van vluchtelingen en asielzoekers (al dan niet in een asielcentrum), kinderen die via gezinshereniging in België terechtkomen, niet-begeleide minderjarigen, adoptiekinderen, kinderen van werknemers van internationale organisaties. De doelstellingen van het onthaalonderwijs zijn:

  • Nederlands leren aan anderstalige nieuwkomers
  • hen integreren in de klaspraktijk en in de samenleving
  • hen voorbereiden op verdere studies in het secundair onderwijs of op andere opleidingen of vormingen.

ZwermBij de start van het bezoek kijken de leden van het schoolteam wat ongemakkelijk naar die zwerm onderwijsinspecteurs. Maar dat is vlug voorbij. Zij hebben het bezoek grondig voorbereid. We verdelen ons in kleine groepjes. Via een doorschuifsysteem - het lijkt een beetje op speed dating - krijgen we de gelegenheid te praten met de directie, de interne coördinator, interne en externe vervolgcoaches, de CLB -medewerker, de directeur van een naburige aso-school en de pedagogische begeleider. Vervolgens gaat elk groepje een OKAN-les volgen. We kunnen de school die dit mogelijk maakte, vlak voor de start van hun examenperiode, niet genoeg bedanken. Tijdens de middagpauze wisselen we onze ervaringen uit. Een van de collega’s heeft de hele tijd notities genomen en deze zullen vast van pas komen tijdens ons volgend overleg. Wordt vervolgd.

Tot slot

De Verenigde Naties hebben 20 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. Wereldwijd is er dan aandacht voor het lot van vluchtelingen. Talrijke activiteiten kan je op de volgende website vinden:https://www.vluchtelingenwerk.be/kalender/wereldvluchtelingendag-2018 Misschien is er ook iets bij voor jou?

4 juni 2018

Nog even vol gas ertegenaan …

aan uit knopHet schooljaar 2017-2018 loopt ten einde. Leerlingen en schoolteams zetten de eindspurt in. Ook het einde van ons werkjaar komt in zicht: wij sluiten af op 5 juli. Die dag bouwen we een feestje. De laatste doorlichting zonder juridische consequentie is immers een feit. Vanaf september 2018 zijn er alleen nog doorlichtingen zonder meer. Het decreet inspectie 2.0 is van kracht!

 

 

Il faut cultiver notre jardin Voltaire (1694-1778)

jardinMet deze woorden besluit Candide zijn bij momenten vreselijke belevenissen. De tuin waarover hij spreekt, verbeeldt onze directe leefomgeving en bij uitbreiding de wereld. Doen groeien en bloeien, daar haal je voldoening en geluk uit. Onkruid wieden en snoeien moet ook, maar dat is niet zo fijn. En dat cultiveren doen we best allen samen. Zoals je op de foto van mijn tuin ziet, is daar heel wat werk te verzetten.

 

CakeTijdens de afgelopen doorlichtingen zonder juridische consequentie kwam dit advies van Voltaire tot zijn recht. En dit geldt zowel voor de schoolteams als de onderwijsinspecteurs. En ook voor de leerlingen. De opgetogenheid over het feit dat zij de onderwijsinspecteurs in hun school mogen rondleiden, spat van hen af. Hun enthousiasme uit zich ook in de grondige voorbereiding en de afsluiter. Want de leerlingen en de onderwijsinspecteurs besluiten samen de rondleiding aan een mooi gedekte tafel met koffie en cake.

Het doel van wetten is niet te beperken, maar vrijheid te behouden en te vergroten John Locke (1632-1704)

Wanneer de onderwijsinspectie in het doorlichtingsverslag schrijft ‘beneden de verwachting, benadert de verwachting of volgens de verwachting’, welja, over wiens verwachtingen gaat het dan? Nee hoor, niet die van de onderwijsinspectie. Kijk maar.

decreet onderwijsinspectieHet decreet betreffende onderwijsinspectie 2.0 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 16.04-2018. Het is niet bepaald gemakkelijke lectuur. Vooral niet omdat je de tekst samen met de vorige decreten moet lezen. In hoofdstuk 5 met als titel ‘Wijzigingen van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs’ vind je de wijzigingen die de essentie van de vernieuwde doorlichting uitmaken.

Eerst komt het referentiekader onderwijskwaliteit ter sprake dat in samenwerking met vele betrokkenen werd ontwikkeld. Vervolgens komt de onderwijsinspectie in beeld die haar toezichtskader om doorlichtingsinstrumenten te ontwikkelen, baseert op dit referentiekader.

Ten slotte verwoordt het decreet de opdracht van de school namelijk het verstrekken van kwaliteitsvol onderwijs. Volgens Artikel 17 betekent dit minimaal dat de school:

  1. de onderwijsreglementering respecteert
  2. aan de kwaliteitsverwachtingen van het referentiekader onderwijskwaliteit tegemoetkomt.

En zo is de cirkel rond. Na drie jaar van hard werk, van veel nadenken en discussiëren, van uitproberen en aanpassen, van vallen en opstaan. Het resultaat mag er zijn: een democratisch tot stand gekomen omschrijving van onderwijskwaliteit en een daarop gebaseerd toezicht, beide verankerd in de wetgeving. Het gaat dus wel degelijk over de verwachtingen van de samenleving naar onderwijs toe. QED!

feestIs het werk nu af? Klaar? Gedaan? Ik vergelijk onderwijs wel eens met huishoudelijk werk: ook daar komt nooit een einde aan. En dat geldt voor alle betrokkenen in onderwijs. Toch gaan we vieren want we hebben een mijlpaal bereikt. Maar eerst nog een maandje vol gas ertegenaan.