Onderzoek kwaliteitsontwikkeling

Wat bedoelt de onderwijsinspectie concreet met ‘de kwaliteitszorg van een school’?

Kwaliteitszorg is een cyclisch proces waarbij de kwaliteit systematisch en betrouwbaar wordt geëvalueerd en waarbij op basis van die evaluaties de kwaliteit wordt verankerd of bijgestuurd. De onderwijsinspectie gaat na of de school de kwaliteitsbewaking volgens een eigen systematiek aanpakt. Hoe de school dit aanpakt, is de volledige vrijheid van de school.

Wat bedoelt de onderwijsinspectie concreet met ‘de kwaliteitsontwikkeling van een school’?

Kwaliteitsontwikkeling is het geheel van de visie, het beleid (met in het bijzonder het onderwijskundig beleid) en de kwaliteitszorg.

Moet de school alles op papier zetten om de systematiek van haar kwaliteitszorg aan te tonen?

Zeker niet. De school kiest zelf op welke wijze ze haar kwaliteit ontwikkelt en borgt. In Inspectie 2.0 gaat er veel aandacht naar het gesprek, naar de dialoog, naar het samen reflecteren. Zo staat gedurende de hele doorlichting de dialoog centraal, waarbij de bestaande en functionele documenten van de school de dialoog kunnen ondersteunen.

Zijn er richtvragen of richtlijnen voor het gesprek over de kwaliteitsontwikkeling?

Er zijn geen richtvragen voor dit gesprek, noch voor andere gesprekken tijdens de doorlichtingen. Op die manier streeft de onderwijsinspectie een ontwikkelingsgerichte dialoog na die maximaal vanuit de schoolspecifieke situatie en de inbreng van het schoolteam vertrekt.

Wat kan het ‘keuzethema’ (dat wordt besproken bij het onderzoek van de kwaliteitsontwikkeling) zijn?

De school kiest dit helemaal zelf. De bedoeling is dat de school een thema kiest waarmee ze haar kwaliteitsontwikkeling het best kan illustreren. Het kan een thema zijn waaraan de school recent heeft gewerkt, een beleidsprioriteit, een thema waarvoor belangrijke bijsturingen in de steigers staan, enzovoort. Opdat het thema voldoende relevant zou zijn in het geheel van de schoolwerking, raadt de onderwijsinspectie een van de volgende onderwerpen aan:

 • diversiteit
 • talenbeleid
 • leerlingenevaluatie/cursistenevaluatie
 • feedback aan leerlingen/cursisten
 • financieel en materieel beleid
 • interne of externe audits
 • kwaliteitszorg
 • leerlingenbegeleiding
 • leerlingenwelbevinden
 • onderwijsorganisatie
 • personeelsbeleid en professionalisering
 • samenwerkingsverbanden
 • schoolcultuur en -structuur
 • school- en klasklimaat
 • onderwijsaanbod (enkel in dko/so/vwo)
 • LOET (enkel in bao)
 • VOET (enkel in so)
 • ...

Het keuzethema ‘interne of externe audits’ gaat over de visie, de aansturing, de systematische en betrouwbare evaluatie en het borgen en bijsturen van het ontwikkelingstraject naar aanleiding van de resultaten van interne of externe audits (collegiale visitatie, zelfevaluatie, doorlichting …)

Het keuzethema ‘kwaliteitszorg’ gaat over de visie, de aansturing, de systematische en betrouwbare evaluatie en het borgen en bijsturen van de instellingseigen systematiek voor kwaliteitszorg.