Planning en aankondiging van de doorlichtingen

Welke criteria gebruikt de onderwijsinspectie om de doorlichtingen te plannen?

Jaarlijks licht de onderwijsinspectie een selectie van scholen, centra en academies door. In deze selectie komen scholen voor uit de verschillende Vlaamse regio’s, uit de koepels en het GO!, zowel stedelijke als plattelandsscholen. Elke onderwijsinstelling wordt minstens één keer om de zes jaar doorgelicht. In Inspectie 2.0 wordt niet meer doorgelicht volgens scholengroep of scholengemeenschap zoals in doorlichtingsronde 3.

Wanneer komen de scholen uit de try-out of uit de proefdoorlichtingen van Inspectie 2.0 aan bod?

Deze scholen worden mee opgenomen in de planningskalender van de doorlichtingen. Ze komen niet noodzakelijk vroeger of later aan bod.

Licht de onderwijsinspectie ook een recent opgerichte school door?

Elke school komt minstens één keer om de zes jaar aan bod, ook de pas opgerichte scholen. Bij de doorlichting houdt het doorlichtingsteam rekening met deze context.

Wanneer en hoe wordt de doorlichting aangekondigd?

De regelgeving vermeldt dat de doorlichting ten minste 21 kalenderdagen op voorhand moet worden aangekondigd. Wegens organisatorische redenen - zowel voor de school als voor de onderwijsinspectie - zal de aankondiging meestal een zestal weken op voorhand gebeuren. Het doorlichtingssecretariaat van de onderwijsinspectie kondigt de doorlichting aan via e-mail (zowel aan de school als aan het schoolbestuur).

Opgelet! Om met de school, het centrum, de academie of het bestuur van de instelling te corresponderen gebruikt de onderwijsinspectie het e-mailadres dat terug te vinden is op data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod. Een fout in je contactgegevens op de website van onderwijsaanbod? Meld het hier.

Wanneer is er een eerste contact met de teamcoördinator (dit is de contactpersoon voor de school)?

Kort na de aankondiging van de doorlichting neemt de teamcoördinator telefonisch contact op met de directeur van de instelling om samen de aanpak en het verloop van de doorlichting te bespreken. De teamcoördinator geeft op dat moment onder meer informatie over de te bezorgen informatie, de weekplanning van de doorlichting en de doorlichtingsfocus.

Kun je als school of als ouder een doorlichting aanvragen?

Neen. Heb je een melding over een school, dan vind je de procedure hier.