Hoe onderzoeken we?

De onderwijsinspectie gaat na of de instelling tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen van het OK aan de hand van een relevante steekproef. De onderzoeken zijn steeds gebaseerd op een triangulatie van onderzoeksmethoden en bronnen (kwantitatieve en kwalitatieve data, documenten, observaties, gesprekken en gevalstudies). De onderwijsinspectie betrekt ook relevante stakeholders (leerlingen, ouders …) bij de onderzoeken.

Voor de documentenstudie vragen we enkel bestaande en functionele documenten. Een lijst van de te bezorgen informatie, is als bijlage opgenomen in de bundels ‘Informatie over de doorlichting’. Je vindt deze bundels in de rubriek doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus.