Het advies

Hoe komt het doorlichtingsteam van de ontwikkelingsschalen tot een advies?

De onderwijsinspectie bepaalt de kwaliteit van de school aan de hand van ontwikkelingsschalen. De schalen die te maken hebben met de erkenningsvoorwaarden (de schalen van het onderzoek van de onderwijsleerpraktijk, het onderzoek leerlingenbegeleiding en het onderzoek BVH) liggen aan de basis van het advies. Indien de school tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen in het OK, formuleert het doorlichtingsteam een gunstig advies. Indien de school niet tegemoetkomt aan verschillende kwaliteitsverwachtingen in het OK, kan het doorlichtingsteam een ongunstig advies formuleren.

Een gunstig advies met de verplichting om te werken aan de tekorten: komt de onderwijsinspectie die tekorten opvolgen?

Neen, de onderwijsinspectie wil dat de school niet enkel focust op het wegwerken van de tekorten, maar op de totale kwaliteitsontwikkeling van de instelling.

Een ongunstig advies: wanneer komt de onderwijsinspectie terug?

De onderwijsinspectie vermeldt in een addendum aan het doorlichtingsverslag binnen welke termijn er een volledig nieuwe doorlichting volgt. De termijn is afhankelijk van de ernst en de aard van de tekorten. Die nieuwe doorlichting vindt ten vroegste 90 kalenderdagen plaats na de datum waarop het doorlichtingsverslag werd bezorgd, behalve als de tekortkomingen betrekking hebben op de hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid.

Een ongunstig advies met mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten mits externe begeleiding: moet de pedagogische begeleidingsdienst die begeleiding opnemen?

Dat kan, maar dit hoeft niet.

Een ongunstig advies met mogelijkheid om de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten mits externe begeleiding: hoe moet het schoolbestuur deze mogelijkheid aanvragen?

Indien het schoolbestuur van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet ze binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van het doorlichtingsverslag of na de bespreking van het doorlichtingsverslag met de onderwijsinspectie haar engagementsverklaring zenden naar dlsec@onderwijsinspectie.be met als onderwerp "aanvraag opschorting na advies 2a" of naar Onderwijsinspectie, t.a.v. het doorlichtingssecretariaat, Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL. Een voorbeeld van engagementsverklaring: docx bestandEngagementsverklaring bij ongunstig doorlichtingsadvies met mogelijkheid tot opschorting (advies 2a) (887 kB)