Het referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK)

Het OK in één oogopslag

Het OK met de vier rubrieken en bijhorende kwaliteitsverwachtingen vind je hier: pdf bestandreferentiekader voor onderwijskwaliteit (261 kB).

Wat is het referentiekader voor onderwijskwaliteit?

Het referentiekader voor onderwijskwaliteit zet verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs uit. Het gaat om verwachtingen waar we het samen over eens zijn. Ze weerspiegelen de beleidskracht van de Vlaamse scholen en waarderen de professionele schoolteams. Het referentiekader biedt houvast en respecteert de autonomie van iedere school. Het geldt voor alle onderwijsniveaus en –vormen, met uitzondering van het hoger onderwijs. De formulering ‘school’ omvat zowel school, centrum als academie. De term ‘lerende’ heeft betrekking op een breed spectrum van personen gaande van kleuter tot volwassene.

Wat staat in het referentiekader voor onderwijskwaliteit?

Het referentiekader voor onderwijskwaliteit beschrijft een aantal context- en inputkenmerken waarmee scholen het best rekening houden bij het vormgeven van hun onderwijs. De kern van het referentiekader bestaat uit kwaliteitsverwachtingen. Ze zijn verdeeld over vier rubrieken, met name ‘resultaten en effecten’, ‘ontwikkeling van de lerenden’, ‘kwaliteitsontwikkeling’ en ‘beleid’. Iedere kwaliteitsverwachting wordt verduidelijkt in een kwaliteitsbeeld. Een kwaliteitsbeeld is beschrijvend maar ook uitnodigend geformuleerd.

Hoe kreeg het referentiekader voor onderwijskwaliteit vorm?

Het referentiekader voor onderwijskwaliteit is gebaseerd op de waardevolle inbreng van heel wat belanghebbenden waaronder leerlingen en cursisten, ouders, leraren, directies, pedagogisch begeleiders, onderwijsinspecteurs, onderwijsdeskundigen, vakbonden … , op wetenschappelijk onderzoek over kenmerken van effectieve klas- en schoolpraktijken en op praktijkgerichte literatuur. Dit referentiekader werd in cocreatie ontwikkeld. Dialoog, inspraak en studie stonden hierbij centraal.

Wie maakte het referentiekader voor onderwijskwaliteit?

Het referentiekader voor onderwijskwaliteit is het resultaat van samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV), Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG), Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) en de onderwijsinspectie. Leerlingen, cursisten, ouders, schoolteams en andere betrokkenen werkten hier intensief aan mee. De opdracht ging uit van de Minister van Onderwijs. Het referentiekader voor onderwijskwaliteit kreeg vorm in het schooljaar 2015-2016.

Meer lezen?