Hoe onderzoeken we?

De onderwijsinspectie gaat na of de instelling tegemoetkomt aan de kwaliteitsverwachtingen van het OK aan de hand van een relevante steekproef. De onderzoeken zijn steeds gebaseerd op een triangulatie van onderzoeksmethoden en bronnen (kwantitatieve en kwalitatieve data, documenten, observaties, gesprekken en gevalstudies). De onderwijsinspectie betrekt ook relevante stakeholders (leerlingen, ouders …) bij de onderzoeken.

Voor de documentenstudie vragen we enkel bestaande en functionele documenten: