Informatie najaar 2021

Voor het najaar 2021 zijn onze werkzaamheden aangepast aan de gevolgen van de coronacrisis en aan de wijzigingen in onze doorlichtingsaanpak. Wat gaan we doorlichten? Wat onderzoeken? En hoe zal dit allemaal verlopen?

Het basisonderwijs

Informatie volgt.

Het secundair onderwijs

Informatie volgt.

Het buitengewoon onderwijs

Informatie volgt.

De CLB's

Informatie volgt.

Verkennend onderzoek in het deeltijds kunstonderwijs

Vervolg van de verkennende onderzoeken die van start gingen in oktober 2020.

 • ONDERZOEKSVRAAG In welke mate speelt de academie in haar onderwijskundig beleid en bijhorende kwaliteitsontwikkeling in op veranderende contexten?
 • CONCREET Welke impact hebben de implementatie van het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs (februari 2018) en de coronacrisis op het vormgeven van hun onderwijskundig beleid (op het nastreven en bereiken van de onderwijsdoelen, op de onderwijsleerpraktijk, op de leerlingenbegeleiding, op de evaluatie en rapportering …)? Evalueert de academie haar onderwijsleerpraktijk en de effecten ervan bij haar leerlingen? Stuurt ze desgevallend bij? In welke mate integreren de leraren de nieuwe leerplandoelen in hun klaspraktijk? Op welke manier bepalen ze de beheersingsniveaus en streven ze samenhang na over de vakken heen zowel in hun aanbod als in de evaluatie? Krijgen de leraren daarbij de nodige ondersteuning en professionalisering? Bewaken ze de kwaliteit van hun onderwijsleerpraktijk vanuit de resultaten en effecten bij de leerlingen?
 • WELKE ACADEMIES De 34 academies die sinds de implementatie van het nieuwe decreet werden doorgelicht met juridische consequentie, vullen enkel online bevragingen in. De overige 133 academies krijgen het volledige onderzoek.
 • AANKONDIGING De academies bepalen zelf mee de planning van de verkennende onderzoeken. Per blok van een vijftal weken, krijgt een groep academies de mogelijkheid om zelf een datumvoorkeur aan te geven. Van zodra alle antwoorden verzameld zijn, krijgt de directeur een e-mail met daarin
  • de onderzoeksvraag en duiding
  • bevestiging van de exacte dagen van het plaatsbezoek of online bezoek
  • de naam van de teamcoördinator. De teamcoördinator is het aanspreekpunt voor het volledige academieteam.
 • VERLOOP Afhankelijk van de pandemiefase waarin de academie zich bevindt, vindt het verkennende onderzoek online plaats of ter plaatse. Het inspectieteam informeert de academie hierover.
  • We bevragen zowel de directie en leraren als ouders en leerlingen online over het onderwijskundig beleid van de academie. De academies ontvangen de weblinks voor de online bevragingen bij de aankondiging van het verkennend onderzoek.
  • Het inspectieteam voorziet één dag voor gesprekken met het beleidsteam:
   • hoe geeft het beleidsteam het onderwijskundig beleid en de bijhorende kwaliteitsontwikkeling vorm? Hoe ontwikkelt, evalueert en borgt het beleidsteam de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk? Tijdens dit gesprek komen ook de resultaten van de online bevragingen van de leraren, ouders en leerlingen ter sprake.
   • reflectie met het beleidsteam over het onderwijskundig beleid van de academie en de bijhorende kwaliteitsontwikkeling.
  • Het synthesegesprek om de sterke punten en aandachtspunten mee te delen aan het beleidsteam, gebeurt steeds online tijdens de tweede dag.
 • DOCUMENTEN Welke informatie moet je ter beschikking stellen van het inspectieteam?
 • ONTWIKKELINGSSCHALEN Welke ontwikkelingsschalen gebruikt het inspectieteam voor dit onderzoek?

 • EINDE De academie ontvangt een verslag met een conclusie, geen advies. Dit verslag komt niet online.
 • MEER WETEN? In deze informatiebundel vind je alle informatie over het verkennend onderzoek in het deeltijds kunstonderwijs.

Het volwassenenonderwijs

Informatie volgt.

Syntra

Alle informatie hierover vind je op doorlichten in de verschillende onderwijsniveaus.

De internaten

 • De vijfjaarlijkse BVH-controles vinden plaats van 15 september tot 15 oktober 2021. Na 16 augustus contacteren we de internaten voor de concrete planning.
 • Meer info over de controle vind je op controle internaten.

De hbo5-opleidingen Verpleegkunde

Informatie volgt.

Meer informatie over het voorbereidende werk vind je op controle hbo5 opleiding verpleegkunde.

De paritaire colleges

De paritaire colleges vinden plaats van 15 september tot 15 oktober 2021. Na 16 augustus contacteren we de betrokken scholen voor de concrete planning.

Modernisering so

Alle informatie vind je op onze pagina's Nieuwe eindtermen so en Modernisering so.

Overgangsmaatregelen na Ronde 3

Op 1 september 2018 ging Inspectie 2.0 officieel van start. Deze nieuwe manier van doorlichten houdt ook een nieuwe manier van advisering in voor de scholen, centra en academies. Meer informatie over de nieuwe adviezen vind je op Welke adviezen zijn er?.

Voortaan resulteert een doorlichting ofwel in een gunstig advies, ofwel in een ongunstig advies. Het gunstig advies beperkt in de tijd verdwijnt en bijgevolg ook de daaraan gekoppelde opvolgingsdoorlichtingen. Wat betekent dat voor een instelling waar de laatste doorlichting eindigde met een gunstig advies beperkt in de tijd omwille van één of meerdere tekorten? Als overgangsmaatregel zetten we op 1 september 2018 het gunstig advies beperkt in de tijd automatisch om in een gunstig advies met de verplichting om te werken aan de tekorten. Nadat de termijn - waarbinnen de tekorten weggewerkt moeten zijn - verstreken is, volgt er geen opvolgingsdoorlichting. Wel komt de instelling, na het verstrijken van de termijn, in aanmerking voor een doorlichting volgens de systematiek van Inspectie 2.0. Tijdens deze doorlichting kan het doorlichtingsteam nagaan hoe de instelling de tekorten uit de vorige doorlichting heeft aangepakt. Dit gebeurt binnen het onderzoek naar de kwaliteitsontwikkeling van uw school.

Wat betekenen de overgangsmaatregelen voor een instelling waar de laatste doorlichting eindigde met een ongunstig advies? Als overgangsmaatregel werd dit advies automatisch omgezet in een ongunstig advies voor het behoud van de erkenning. Dit wil zeggen dat die instellingen automatisch een ongunstig advies hebben gekregen met de mogelijkheid om te verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet opgestart wordt op voorwaarde dat het bestuur het engagement aangaat om zich bij het werken aan de tekorten extern te laten begeleiden. De besturen van de betrokken instellingen moeten geen actie ondernemen, ze worden geacht het verzoek te hebben ingediend en het engagement te hebben aan gegaan. De instellingen zullen een nieuwe doorlichting krijgen door een paritair college dat na de doorlichting een uitspraak doet volgens de nieuwe regelgeving en met andere woorden een gunstig advies uitspreekt (eventueel met de verplichting om te werken aan de tekorten) of een ongunstig advies al dan niet met de mogelijkheid om te verzoeken de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten.

Nog vragen over de overgangsmaatregelen? Meer informatie vind je in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs (artikel 215) of neem contact op met annelies.vanlokeren@onderwijsinspectie.be.

Naar boven