Informatie schooljaar 2019-2020

Nieuw voor schooljaar 2019-2020

 • Voor bao: informatie over het doorlichten van doorlichtingseenheden en LOET/ET in levensbeschouwelijke vakken vind je hier:pdf bestandnieuw bij inspectie 2019-2020 (bao). (622 kB)
 • Voor so: informatie over de nieuwe onderwijsdoelen eerste graad, de ET/doelen in levensbeschouwelijk vakken en het doorlichten van doorlichtingseenheden vind je hier:pdf bestandnieuw bij inspectie 2019-2020 (so).pdf (884 kB)
 • Doorlichten van de duale trajecten:

  In het gewoon secundair onderwijs (gso): indien de school doorgelicht wordt, kunnen duale trajecten (naast gewone vakken) ook in de doorlichtingsfocus geplaatst worden. Enkel duale trajecten die reeds volledig doorlopen werden, komen hiervoor in aanmerking.

  In het buitengewoon secundair onderwijs (buso): indien de school doorgelicht wordt, kunnen duale trajecten als proefdoorlichting geïntegreerd worden en dit gedurende het volledige schooljaar 2019-2020. Dit betekent dat bij het bepalen van het advies geen rekening gehouden wordt met de duale trajecten.

  In het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso): indien de school doorgelicht wordt, kunnen duale trajecten als proefdoorlichting geïntegreerd worden en dit tot en met december 2019. Dit betekent dat bij het bepalen van het advies geen rekening gehouden wordt met de duale trajecten. Vanaf januari 2020 kunnen duale trajecten (naast gewone vakken) wél in de doorlichtingsfocus geplaatst worden en meegenomen worden in het advies. Enkel duale trajecten die reeds volledig doorlopen werden, komen hiervoor in aanmerking.

  Voor meer informatie over de methodiek en de instrumenten: zie https://www.onderwijsinspectie.be/nl/doorlichten

  Nog vragen over de doorlichting van duaal leren? Contacteer coördinerend inspecteur Gerda Van Ryckeghem

Welke instellingen worden doorgelicht in 2019-2020?

Coronavirus Covid-19: Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en de risicogroepen te beschermen wordt de doorlichtingsperiode 11 (week van 16 maart) en 12 (week van 20 april) uitgesteld naar een latere datum dit schooljaar. De betrokken scholen ontvangen eerstdaags een schrijven.

De jaarkalender van de onderwijsinspectie kan je hier raadplegen: pdf bestandjaarkalender onderwijsinspectie schooljaar 2019-2020 (187 kB)

Hoe kun je je voorbereiden op een doorlichting?

Wat zijn de overgangsmaatregelen voor instellingen die in de vorige doorlichtingsronde een gunstig advies beperkt in de tijd of een ongunstig advies kregen?

Op 1 september 2018 ging Inspectie 2.0 officieel van start. Deze nieuwe manier van doorlichten houdt ook een nieuwe manier van advisering in voor de instellingen van alle onderwijsniveaus en voor de CLB’s. Meer informatie over de nieuwe adviezen vind je op Welke adviezen zijn er?.

Voortaan resulteert een doorlichting ofwel in een gunstig advies, ofwel in een ongunstig advies. Het gunstig advies beperkt in de tijd verdwijnt en bijgevolg ook de daaraan gekoppelde opvolgingsdoorlichtingen. Wat betekent dat voor een instelling waar de laatste doorlichting eindigde met een gunstig advies beperkt in de tijd omwille van één of meerdere tekorten? Als overgangsmaatregel zetten we op 1 september 2018 het gunstig advies beperkt in de tijd automatisch om in een gunstig advies met de verplichting om te werken aan de tekorten. Nadat de termijn - waarbinnen de tekorten weggewerkt moeten zijn - verstreken is, volgt er geen opvolgingsdoorlichting. Wel komt de instelling, na het verstrijken van de termijn, in aanmerking voor een doorlichting volgens de nieuwe systematiek. Tijdens deze doorlichting kan het doorlichtingsteam nagaan hoe de instelling de tekorten uit de vorige doorlichting heeft aangepakt. Dit gebeurt binnen het onderzoek naar de kwaliteitsontwikkeling van uw school.

Wat betekenen de overgangsmaatregelen voor een instelling waar de laatste doorlichting eindigde met een ongunstig advies? Als overgangsmaatregel werd dit advies automatisch omgezet in een ongunstig advies voor het behoud van de erkenning. Dit wil zeggen dat die instellingen automatisch een ongunstig advies hebben gekregen met de mogelijkheid om te verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet opgestart wordt op voorwaarde dat het bestuur het engagement aangaat om zich bij het werken aan de tekorten extern te laten begeleiden. De besturen van de betrokken instellingen moeten geen actie ondernemen, ze worden geacht het verzoek te hebben ingediend en het engagement te hebben aan gegaan. De instellingen zullen een nieuwe doorlichting krijgen door een paritair college dat na de doorlichting een uitspraak doet volgens de nieuwe regelgeving en met andere woorden een gunstig advies uitspreekt (eventueel met de verplichting om te werken aan de tekorten) of een ongunstig advies al dan niet met de mogelijkheid om te verzoeken de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten.

Nog vragen over de overgangsmaatregelen? Meer informatie vind je in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs (artikel 215) of neem contact op met annelies.vanlokeren@onderwijsinspectie.be