Informatie schooljaar 2020-2021

Doorlichtingen eerste semester 2020-2021

De coronacrisis heeft een grote impact op de reguliere werking van elke school, centrum of academie. Deze uitzonderlijke situatie vraagt een uitzonderlijke aanpak. Via dit bericht willen we u op de hoogte brengen hoe wij volgend schooljaar onze werkzaamheden willen uitvoeren.

We laten de reguliere doorlichtingen nog voorlopig los. In plaats hiervan plannen we tijdens het eerste semester korte doorlichtingen, bij aanvang nog zonder juridische consequenties. Deze worden voorafgegaan door een try-out. Deze korte doorlichtingen zijn ‘coronaproof’, dat wil zeggen dat zij rekening houden met de impact van deze ongeziene crisis. Eind augustus volgt hierover verdere communicatie en geven we informatie over de specifieke aanpak in elk onderwijsniveau.

We geven nog dit mee:

  • De paritaire colleges die tussen maart en juni 2020 gepland waren, zullen doorgaan tussen september en december 2020. Daarvoor heeft de Vlaamse Regering de nodige juridische rechtsgrond gecreëerd. De paritaire colleges die gepland staan tijdens het eerste semester van volgend schooljaar (2020-2021) gaan gewoon door.
  • De controle van de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne van de internaten krijgt een plaats in het tweede semester van 2020-2021 evenals de GOK-controle.
  • Elke school, centrum en academie had sinds april een brugfiguur die u kon ondersteunen tijdens deze crisis. Hij/zij vormde ook de brug met het beleid in Brussel. Heel wat bezorgdheden zijn doorgegeven wat geleid heeft tot verfijningen van de draaiboeken. Dit was een tijdelijk project tot het einde van dit schooljaar. De kans is groot dat u nog vragen heeft over de opstart van volgend schooljaar. Wij verwijzen u door naar uw pedagogische begeleider of de website van het departement Onderwijs en Vorming: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus. Wij wensen u te bedanken voor de fijne gesprekken en de samenwerking.
  • In het kader van een mogelijke doorlichting tijdens het schooljaar 2020-2021 adviseren we om - indien mogelijk - de documenten van de laatste twee schooljaren bij te houden (2018-2019 en 2019-2020) in plaats van één schooljaar. Welke documenten zijn dit? Zie Te bezorgen informatie.

Via onze website (www.onderwijsinspectie.be) en Facebookpagina (https://www.facebook.com/vlonderwijsinspectie/) houden we u op de hoogte.

Hoe gaat de onderwijsinspectie om met de implementatie van de nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs?

Alle pedagogische begeleidingsdiensten, het kabinet en de onderwijsinspectie hebben samen een groeipad uitgewerkt. Je vindt de afspraken in de presentatie pdf bestandgroeipad eindtermen (616 kB). Wens je een extra woordje uitleg, neem dan contact op met jouw pedagogische begeleidingsdienst.

Mogen de transversale eindtermen/sleutelcompetenties ook gedeeltelijk gerealiseerd worden binnen de levensbeschouwelijke vakken?

pdf bestandAfspraak tussen de onderwijsinspectie en de diverse onderwijsverstrekkers over realiseren van (transversale) eindtermen in LBV. (352 kB)

Wat zijn de overgangsmaatregelen voor instellingen die in de vorige doorlichtingsronde een gunstig advies beperkt in de tijd of een ongunstig advies kregen?

Op 1 september 2018 ging Inspectie 2.0 officieel van start. Deze nieuwe manier van doorlichten houdt ook een nieuwe manier van advisering in voor de instellingen van alle onderwijsniveaus en voor de CLB’s. Meer informatie over de nieuwe adviezen vind je op Welke adviezen zijn er?.

Voortaan resulteert een doorlichting ofwel in een gunstig advies, ofwel in een ongunstig advies. Het gunstig advies beperkt in de tijd verdwijnt en bijgevolg ook de daaraan gekoppelde opvolgingsdoorlichtingen. Wat betekent dat voor een instelling waar de laatste doorlichting eindigde met een gunstig advies beperkt in de tijd omwille van één of meerdere tekorten? Als overgangsmaatregel zetten we op 1 september 2018 het gunstig advies beperkt in de tijd automatisch om in een gunstig advies met de verplichting om te werken aan de tekorten. Nadat de termijn - waarbinnen de tekorten weggewerkt moeten zijn - verstreken is, volgt er geen opvolgingsdoorlichting. Wel komt de instelling, na het verstrijken van de termijn, in aanmerking voor een doorlichting volgens de nieuwe systematiek. Tijdens deze doorlichting kan het doorlichtingsteam nagaan hoe de instelling de tekorten uit de vorige doorlichting heeft aangepakt. Dit gebeurt binnen het onderzoek naar de kwaliteitsontwikkeling van uw school.

Wat betekenen de overgangsmaatregelen voor een instelling waar de laatste doorlichting eindigde met een ongunstig advies? Als overgangsmaatregel werd dit advies automatisch omgezet in een ongunstig advies voor het behoud van de erkenning. Dit wil zeggen dat die instellingen automatisch een ongunstig advies hebben gekregen met de mogelijkheid om te verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet opgestart wordt op voorwaarde dat het bestuur het engagement aangaat om zich bij het werken aan de tekorten extern te laten begeleiden. De besturen van de betrokken instellingen moeten geen actie ondernemen, ze worden geacht het verzoek te hebben ingediend en het engagement te hebben aan gegaan. De instellingen zullen een nieuwe doorlichting krijgen door een paritair college dat na de doorlichting een uitspraak doet volgens de nieuwe regelgeving en met andere woorden een gunstig advies uitspreekt (eventueel met de verplichting om te werken aan de tekorten) of een ongunstig advies al dan niet met de mogelijkheid om te verzoeken de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten.

Nog vragen over de overgangsmaatregelen? Meer informatie vind je in het decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs (artikel 215) of neem contact op met annelies.vanlokeren@onderwijsinspectie.be