Commissie Levensbeschouwelijke Vakken

Commissie

De commissie Levensbeschouwelijke Vakken

  • is een overlegorgaan, samengesteld uit een afvaardiging van de inspecteurs-adviseurs van de verschillende erkende levensbeschouwingen;
  • overlegt over nieuwe ontwikkelingen en problemen bij het inrichten van de cursussen godsdienst en niet-confessionele zedenleer in de openbare scholen;
  • rapporteert geregeld daarover aan de bevoegde instanties: coördinerend inspecteur-generaal, administratie, erkende instanties/verenigingen van de verschillende levensbeschouwingen; 
  • geeft al dan niet op vraag beleidsadviezen over allerlei zaken die het levensbeschouwelijk onderwijs en de inrichting van de cursussen LBV raken.

Samenstelling

Dagelijks bestuur

Ahmed Azzouz (isl)
Frank Stappaerts (ncz)
Hein Van Renterghem (rkg)

Leden

Malik Al Asmar (isl), Ahmed Azzouz (isl), Moses Mund (isr), Gottlieb Blokland (pego), Eddy Borms (ncz), Birte Day (ang), Philippe De Bruyn (ogd), Marie-Ann De Cocker (rkg), Annie Hermans (ncz), Sandra Maertens (rkg), Luc Meys (ncz), Marleen Stevens (ncz), Hein Van Renterghem (rkg), Luc Vinkx (rkg), Erika Voskuil (pego), Agnes Vonckx (rkg)

Administratie

leerkrachten levensbeschouwelijke vakken volgen de gebruiken van de school wat betreft het bijhouden en indien van agenda, jaarplan, vorderingsplan,... De directie kan alleen nagaan of deze documenten aanwezig zijn en kan geen uitspraak doen over de inhoud.

Afwezigheden wegens religieuze feesten

De regelgeving voorziet een gewettigde afwezigheid, mits voorlegging van - naargelang het geval - een verklaring van de ouders of een document met officieel karakter, tot staving van de afwezigheid voor het beleven van feestdagen inherent aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van de leerling (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe of protestantse godsdienst).

Concreet gaat het over:

  • De islam: het Suiker- en Offerfeest (telkens 1 dag);
  • De joodse godsdienst: het Joods nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen), het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);
  • De orthodoxe godsdienst: Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren, voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke Paasfeest.

De katholieke feestdagen zijn reeds vervat in de wettelijk vastgelegde vakanties. De protestantse en anglicaanse godsdienst hebben geen feestdagen die hiervan afwijken.

Voor deze categorie afwezigheden is geen (voorafgaand) akkoord van de directeur nodig. (zie o.m. BaO/2002/11)

zie omzendbrieven:

Omzendbrief over de afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs (punt 3.2)
Omzendbrief over de afwezigheden van leerlingen in het secundair onderwijs (punt 2.2.1.9.)

naar boven

Deliberatie

De levensbeschouwelijke vakken sluiten zich qua deliberatie bij de heersende schoolcultuur aan.

naar boven

Examens/proefwerken

De levensbeschouwelijke vakken sluiten zich qua evaluatie en examens bij de heersende schoolcultuur aan.
In de vroegere regelgeving werd gesteld dat de examens levensbeschouwelijke vakken gehouden dienden te worden in de week voorafgaande aan de examens. In de huidige regelgeving is deze bepaling niet weerhouden. Toch stellen we vast dat nog veel scholen dit systeem handhaven. Hierdoor gaan er heel wat lesuren LBV verloren. De concrete uitwerking van de regeling van de examens is een bevoegdheid van de directeur. De commissie levensbeschouwelijke vakken - namens de inspecteurs-adviseurs LBV - wil er echter op aandringen de examens gewoon in het examenrooster in te voegen.

naar boven

Film/video in de les

Volledige films en lange video's horen niet thuis in de les. Een kort stukje film of een informatief programma als lesimpuls of als aanzet tot een klasleergesprek kan wel een heel goed pedagogisch-didactisch werkmiddel zijn.

Films bekeken in het kader van een filmforum e.d. kunnen wel - als deze passen in het kader van het behandelde thema - besproken worden.

naar boven

Vakgroepen - visietekst

De commissie levensbeschouwelijke vakken vindt vakgroepen – zowel binnen de eigen levensbeschouwing als met alle levensbeschouwingen samen – heel zinvol. Het is een kans om te komen tot gemotiveerde vakgroepen, waarbij zij zich niet beperken tot het maken van concrete afspraken, maar waarbij de meerwaarde van het samen denken, samen werken en samen leren als een pluspunt wordt ervaren. Ze kunnen een hefboom zijn voor verdere professionalisering en kwaliteitsvol levensbeschouwelijk onderwijs. Het is belangrijk dat de vakgroep zowel een werkgroep als een leergroep is.

Vakgroepvergadering binnen de eigen levensbeschouwing is noodzakelijk om uit te wisselen over inhoudelijke en pedagogisch-didactische items. Welke thema’s en welke impulsen gebruiken we? Hoe stellen we leerlijnen op rond belangrijke kernbegrippen? Hoe stimuleren we de groei van leerlingen?... Het biedt kansen om materiaal samen te maken of uit te wisselen. We ontwikkelen visie over het vak en we leren van elkaar.

Vakgroepvergadering met de collega’s van de andere levensbeschouwingen is even belangrijk. Ook hier komen beide componenten best naar voor: we werken aan gemeenschappelijke visie en aan concrete afspraken conform de visie van de commissie levensbeschouwelijke vakken. We werken ook samen aan projecten over de levensbeschouwingen heen. Gemotiveerde vakgroepen geven kansen om samen te werken en van elkaar te leren.

naar boven

Leergebied- en vakoverschrijdende eindtermen: uitgangspunten

Het is belangrijk dat ook de leerkracht LBV een bijdrage levert tot de inspanningsverplichting van de school om de LOET/VOET te concretiseren en te realiseren. Het meewerken aan een aantal reeds aanwezige of nieuwe school- of levensbeschouwelijke projecten, gebeurt in de eerste plaats vanuit de algemene doelstellingen van de leerplannen LBV. Die blijven prioritair. De LOET/VOET zijn immers geen nieuw leerplan. Het zijn de leerkrachten LBV die nagaan hoe in projecten vanuit de leerplandoelstellingen kan worden bijgedragen aan de LOET/VOET, rekening houdend met de schoolvisie- en aanpak.

Vanaf 1 september 2012 kunnen de schoolverantwoordelijken bij een doorlichting door de algemene inspectie van oordeel zijn dat één of meer LBV in sterke mate bijdragen tot de inspanningsverplichting van de school voor bepaalde VOET bij een significant aantal leerlingen. Zij kunnen beslissen om de resultaten van LBV bij het geheel van de inspanningsverplichting van de school te voegen. De inspanning dient aan bod te komen in alle in de school aangeboden LBV om als relevant te worden erkend door de onderwijsinspectie. De algemene inspectie kijkt uiteraard niet naar het vakinhoudelijke en spreekt zich niet uit over een levensbeschouwelijke ‘kleuring’. Ze evalueert wel de mate waarin de activiteiten vanuit LBV bijdragen tot LOET/VOET indien de school dit zelf aangeeft.

naar boven

Mentorschap

de commissie levensbeschouwelijke vakken ziet het niet als een bezwaar dat een leerkracht van de ene levensbeschouwing mentor kan zijn bij een leerkracht van een andere levensbeschouwing gezien het niet om een inhoudelijke begeleiding gaat.

naar boven