Voor ouders

Voorstelling levensbeschouwelijke vakken voor ouders

In het officieel onderwijs in Vlaanderen bestaat de vrije keuze voor één van levensbeschouwelijke vakken (erkende godsdiensten en niet-confessionele zedenleer). Deze brochure wil ouders informeren over de onderscheiden vakken godsdienst en de niet-confessionele zedenleer.

naar boven

Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden

De personen die het ouderlijk gezag uitoefenen nemen de beslissingen over een minderjarige. Dat geldt ook voor de keuze of vrijstelling van levensbeschouwelijke vakken.

Meer informatie

Keuzeformulieren

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/documenten/bestand.ashx?nr=6197

Vrijstellingen

Betrokken personen die op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaren hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen godsdienst of niet-confessionele zedenleer kunnen kiezen voor een vrijstelling. Ze dienen hun keuze voor een vrijstelling in bij de directeur binnen de acht kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van inschrijving, of uiterlijk op 30 juni van het lopende schooljaar indien de keuze voor een vrijstelling een verandering van keuze is. Het indienen van de keuze voor een vrijstelling gebeurt via het formulier in bijlage1 dat ook de verplichtingen bevat die voortvloeien uit een vrijstelling.Wie voor een vrijstelling gekozen heeft, moet de vrijgekomen lestijden gebruiken voor de eigen ethische vorming en de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit, voor de groei in menselijke waarden en voor het uitbouwen van een eigen levensovertuiging met respect voor de grondwettelijke beginselen en voor de rechten van de mens en van het kind in het bijzonder.

Interlevensbeschouwelijke Competenties

http://www.onderwijsinspectie.be/sites/default/files/atoms/files/20121206_dossier_ILSenILD.pdf

 

naar boven