Missie en visie

Missie

Wij bewaken de onderwijskwaliteit en leveren een betrouwbaar oordeel ten behoeve van de gehele samenleving.
Wij zijn een hefboom voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit.
Wij beoordelen op basis van onderzoek en hanteren hiervoor kwaliteitsnormen.
Wij hebben vertrouwen in de ontwikkelingscapaciteit van de instelling.
Wij handelen vanuit maatschappelijke en menselijke waarden en dragen bij tot een sociaal en democratisch onderwijssysteem.

Visie

(1) De Vlaamse onderwijsinspectie, een informatierijke organisatie
Wij blijven toonaangevend in ons informatie- en datamanagement. We gebruiken data als basis voor onze onderzoeken. We registreren en analyseren de resultaten van onze onderzoeken, zowel op micro-, meso- als macroniveau en stellen ze ter beschikking aan onze partners in het onderwijsveld.

(2) De Vlaamse onderwijsinspectie, een toekomstgerichte organisatie
We hanteren voor onze onderzoeken een wetenschappelijk onderbouwde methode en voeren deze transparant en gelijkgericht uit. We zijn proactief en richten ons op Vlaamse, Europese en internationale tendensen en streefdoelen.

(3) De Vlaamse onderwijsinspectie, een samenwerkende organisatie
We bouwen sterke partnerschappen uit en gaan in dialoog met ons netwerk: het beleid, wetenschappelijke en onderwijsinstellingen, andere inspectiediensten, ouders en leerlingen, …

(4) De Vlaamse onderwijsinspectie, een competente organisatie
We voeren een modern HRM-beleid met aandacht voor competentieontwikkeling, participatie en integriteit.

De onderwijsinspectie, een organisatie met … effect!

  1. We wegen op en zijn een inspiratie voor het beleid.
  2. We zijn betrouwbaar en leveren relevante en heldere adviezen en rapporten af.
  3. We opereren onafhankelijk en nemen vanuit deze positie deel aan het onderwijsdebat.
  4. We streven naar een hoog welbevinden voor alle leden van onze organisatie.

Door onze werking dragen we ten slotte bij tot een sociaal en democratisch onderwijssysteem. En hebben we een verhogend effect op de onderwijskwaliteit, de professionaliteit van de leraren en het beleidsvoerend vermogen van de instellingen.

Onze opdrachten