Ontwikkelingsschalen

Waar zit Talenbeleid in de ontwikkelingsschalen?

Het talenbeleid is een onderdeel van het kwaliteitsgebied ‘omgaan met diversiteit.’

Houdt de onderwijsinspectie rekening met de leerlingenkenmerken bij de inschalingen?

Zeker, het OK beschrijft immers ook een aantal context- en inputkenmerken waarmee een school best rekening houdt bij het vormgeven van haar onderwijs: socio-economische en andere kenmerken van het werkgebied (zoals grootstedelijk gebied, aanwezigheid kansarmoede, instroom van anderstaligen …), infrastructuur, kenmerken van de leerlingen, van de ouders en de thuisomgeving, van het schoolteam …

Hoe kan een school concreet aan de slag met de ontwikkelingsschalen?

De school kan zichzelf inschalen aan de hand van de ontwikkelingsschalen. Dit is geenszins een verplichting. Zo zal het doorlichtingsteam deze vorm van zelfevaluatie niet opvragen tijdens een doorlichting. Wel kan het de directie én de leraren stimuleren om te reflecteren over de werking van de school.

Zijn er specifieke ontwikkelingsschalen voor de verschillende vakken in het secundair onderwijs?

Neen, alle vakken worden aan de hand van dezelfde ontwikkelingsschalen in kaart gebracht.

Wanneer haalt de school het ontwikkelingsniveau ‘overstijgt de verwachting’?

Het ontwikkelingsniveau ‘overstijgt de verwachting’ betekent dat de school tegemoetkomt aan de verwachtingen van het OK én dat er sprake is van een voorbeeld van goede praktijk. De onderwijsinspectie spreekt van een voorbeeld van goede praktijk indien aan vier van de volgende vijf criteria is voldaan: (1) de praktijk overstijgt het gangbare, (2) de praktijk heeft een positieve impact op de resultaten en effecten bij de leerlingen, (3) de praktijk is ingebed in de werking van de instelling of van een deelteam, (4) de praktijk is onderbouwd vanuit evaluaties of instellingsspecifieke noden of is gebaseerd op vernieuwde inzichten op het vlak van onderwijskwaliteit en (5) de praktijk kan (na vertaalslag naar een andere context) andere scholen of deelteams inspireren.