Privacy

Heeft de onderwijsinspectie recht op inzage in een leerlingendossier tijdens een doorlichting in een onderwijsinstelling of een CLB? Wat met de privacywetgeving?

Elke onderwijsinstelling en elk CLB moet respectievelijk kwaliteitsvol onderwijs en een kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding verstrekken. Dat houdt in dat elke onderwijsinstelling en CLB minimaal de onderwijsreglementering respecteert die voor hen van toepassing is. De onderwijsinstelling en het CLB moeten tevens tegemoetkomen aan de kwaliteitsverwachtingen opgenomen in de referentiekaders (Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, art.4).

Voor alle onderzoeken combineert de onderwijsinspectie meerdere onderzoeksmethoden en bronnen om de validiteit te vergroten zoals gesprekken, observaties, documentenstudie en gevalstudies. Zo is het raadplegen van leerlingendossiers nodig om op een betrouwbare wijze te onderzoeken of onderwijsinstellingen en CLB’s effectief en op een kwaliteitsvolle manier doen wat de regelgeving voorschrijft.

Het is ook een erkenningsvoorwaarde in alle onderwijsniveaus om het toezicht door de onderwijsinspectie mogelijk te maken. Artikel 33 van het kwaliteitsdecreet bepaalt dat de onderwijsinspectie hiervoor de nodige gegevens mag opvragen. Deze wettelijke bepaling rechtvaardigt de vraag aan de school en het CLB om inspecteurs minstens de toegang te verlenen tot de leerlingendossiers.

Dat betekent echter niet dat de onderwijsinspectie toegang moet krijgen tot het leerlingvolgsysteem of tot LARS via de toegangscodes. Wel kan de school of het CLB inspecteurs laten meekijken naar bepaalde dossiers in LARS of in het leerlingvolgsysteem, bijvoorbeeld door onderdelen ervan te projecteren of door samen gegevens op een scherm te bekijken. Een school of CLB kan er ook voor kiezen om op papier geanonimiseerde dossiers voor te leggen, maar dat is tijdrovend en kan tot planlast leiden.

Heeft de onderwijsinspectie de machtiging nodig van de Vlaamse toezichtscommissie om leerlingendossiers te raadplegen?

Een machtiging is vereist voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens en voor zover dit op systematische en georganiseerde wijze gebeurt. Gezien de onderwijsinspecteurs de leerlingendossiers enkel raadplegen in bijzijn van de dossierbeheerders en ze de persoonlijke gegevens niet verwerken maar enkel de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding onderzoeken, is de toezichtscommissie van oordeel dat er geen machtiging nodig is; deze poblematiek werd voorgelegd aan het bevoegde overlegcomité.