Toekennen getuigschrift basisonderwijs voor leerlingen met een IAC in het gewoon basisonderwijs

Individueel aangepast curriculum (IAC) en studiebekrachtiging

Een IAC is een leerprogramma op maat van een leerling met een verslag voor toegang tot buitengewoon onderwijs. De leerling is niet ingeschreven in het buitengewoon onderwijs, maar in het gewoon onderwijs. Het aangepast leerprogramma bevat leerdoelen op maat van de leerling. De klassenraad kiest deze doelen in afstemming met de ouders en waar mogelijk ook met de leerling en met het CLB of met andere externe ondersteuners. Op afgesproken tijdstippen en wanneer nodig worden de doelen van het IAC aangepast. Dit gebeurt na evaluatie van de vooropgestelde doelen. De leerdoelen zijn gericht op maximale ontplooiing van de leerling en op een zo volwaardig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren.

Als een leerling een individueel aangepast curriculum volgt, moet de school dit melden in het centrale register van inschrijvingen (DISCIMUS).

1. IAC en studiebekrachtiging – Opdracht van de onderwijsinspectie

Wanneer een klassenraad beslist om aan leerlingen met een IAC die het lager onderwijs voltooien, het getuigschrift basisonderwijs uit te reiken, moet de school vóór 1 juni een aanvraag- en verantwoordingsformulier bezorgen aan de onderwijsinspectie. De onderwijsinspectie beslist dan tegen uiterlijk 20 juni of de leerdoelen van het IAC gelijkwaardig zijn met de leerdoelen van het gewoon lager onderwijs. De onderwijsinspectie oordeelt op basis van de gegevens in het aanvraag- en verantwoordingsformulier. De planningsdocumenten met de individuele doelen, de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het individueel aangepast curriculum, opgesteld op basis van overleg met de ouders, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding, blijven in de school ter inzage van de onderwijsinspectie. Bij wijze van steekproef kan de onderwijsinspectie deze planningsdocumenten opvragen of in de school komen bekijken.

2. Werkwijze en instrumenten

Vóór 1 juni mailt de directeur van de school, waarvan leerlingen in aanmerking komen om het getuigschrift basisonderwijs te behalen, een specifiek aanvraag-en verantwoordingsformulier naar getuigschriftenbubaoiac@onderwijsinspectie.be. Je vindt dit formulier als bijlage bij de omzendbrief (zie Extra informatie). De klassenraad en de directeur ondertekenen het ingevulde formulier. Geef het formulier de volgende bestandsnaam: schoolnummer_aanvraag gelijkwaardigheid datum.

De onderwijsinspectie oordeelt aan de hand van de ingevulde gegevens over de gelijkwaardigheid. De onderwijsinspectie zendt vóór 20 juni de beslissing aan de school voor welke leerlingen de leerdoelen als gelijkwaardig worden beschouwd en voor welke leerlingen dat niet zo is. De klassenraad beslist over het al dan niet toekennen van het getuigschrift.

3. Extra informatie

Omzendbrief: gelijkwaardige leerdoelen en getuigschrift basisonderwijs in het buitengewoon basisonderwijs en voor leerlingen met een individueel aangepast curriculum in het gewoon basisonderwijs. (BaO/2000/2)

Aanvraag- en verantwoordingsformulier (FORM00171)