Vragenlijst welbevinden

De Vlaamse onderwijsinspectie definieert welbevinden als de mate waarin de leerlingen de school beleven vanuit actuele en duurzame schoolervaringen.
Het gaat om een multidimensioneel begrip dat het resultaat is van de perceptie van volgende dimensies:

 • de tevredenheid of hoe leerlingen zich voelen op school en in de klas,
 • de betrokkenheid of de wijze waarop de leerlingen zich engageren op klas- en schoolniveau,
 • het academisch zelfconcept, waarbij de klemtoon ligt op het beeld dat de leerlingen hebben over het eigen schoolse kunnen,
 • het pedagogisch klimaat dat een beeld geeft van de wijze waarop leerlingen het klimaat in de school en in de klas percipiëren en
 • de sociale relaties of de interpersoonlijke relaties van de leerlingen op school.

Net zoals de gegevens van de harde output nemen de inspecteurs de gegevens die de scholen over 'tevredenheid' ter beschikking stellen, mee als bronnenmateriaal tijdens het vooronderzoek en het doorlichtingsbezoek. Zo bekomen ze een genuanceerd en volledig beeld over de onderwijskwaliteit van een school.

Wat?

 • een wetenschappelijk onderbouwd en gevalideerd instrument, het onderzoek hierover werd uitgevoerd door twee onderwijsinspecteurs
 • een vragenlijst met 28 gesloten vragen (een vierpuntenschaal)
 • een handleiding met duidelijke instructies
 • een feedbackrapport met de resultaten

Ben je geïnteresseerd in het volledige onderzoek dat aan de basis ligt van deze vragenlijsten? Dan kun je het onderzoeksrapport downloaden door op onderstaande link te klikken. Veel leesplezier!
Onderzoeksrapport Ludo De Lee & Ilse De Volder.pdf

Hier vind je de vragenlijsten terug voor pdf bestandbao (60 kB)pdf bestandbubao (60 kB)pdf bestandso eerste graad (60 kB)pdf bestandso tweede/derde graad (107 kB)pdf bestandbuso (67 kB) en pdf bestanddbso (68 kB).

Voor wie?

 • bao: 4de, 5de en 6de leerjaar
 • bubao: alle types
 • so (aso, bso, tso, kso): 1ste, 2de en 3de graad
 • buso: alle opleidingsvormen
 • dbso

Wanneer?

Waarom?

Tijdens een doorlichting bekijkt het inspectieteam niet alleen de harde outputgegevens (zoals de leerprestaties, de outcomes en de vorderingen doorheen de schoolloopbaan), maar ook de gegevens over het welbevinden en de tevredenheid van de leerlingen. Op die manier zijn niet alleen de directie en de leerkrachten betrokken bij de doorlichting, maar ook de leerlingen.
Door het vrijblijvend aanbieden van deze vragenlijst, beschikt zowel de school als het inspectieteam over een extra informatiebron: voor de school om verder te werken aan haar kwaliteit , voor de inspecteurs om een genuanceerd beeld te krijgen van de werking van de school.
We benadrukken hier evenwel dat het slechts een bron is. Een bron om de kwaliteit van de school in te schatten maar een die nog niets zegt over de feitelijke kwaliteit.

FAQ