Welke adviezen zijn er?

Het doorlichtingsteam formuleert een advies over de verdere erkenning van de school. Er zijn twee adviezen mogelijk.: Indien de school tegemoetkomt aan de erkenningsvoorwaarden, formuleert het doorlichtingsteam een gunstig advies. Indien de school niet tegemoetkomt aan de erkenningsvoorwaarden, kan het doorlichtingsteam een ongunstig advies formuleren. Hierbij houdt het doorlichtingsteam rekening met de kwaliteitsontwikkeling of specifieke contextfactoren.

Gunstig advies


Dit advies heeft 2 varianten:
 • gunstig advies zonder meer
 • gunstig advies met de verplichting om te werken aan de tekorten. Het doorlichtingsverslag vermeldt geen termijn waarbinnen deze tekorten moeten zijn weggewerkt. We voeren immers geen opvolgingsdoorlichtingen meer uit. Bij de volgende doorlichting kunnen de tekorten in de doorlichtingsfocus staan.

Ongunstig advies


Dit advies heeft 2 varianten:

 • een ongunstig advies met mogelijkheid om te verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet opgestart wordt op voorwaarde dat het bestuur het engagement aangaat om zich bij het werken aan de tekorten extern te laten begeleiden. Indien het schoolbestuur gebruik maakt van het recht om te verzoeken dat de procedure tot intrekking van de erkenning niet opgestart wordt en zich extern laat begeleiden, volgt er een nieuwe doorlichting binnen een tijdspanne die de onderwijsinspectie bepaalt op basis van de ernst en de aard van de tekorten en die minimum 90 dagen bedraagt, behalve als de tekorten betrekking hebben op de bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne. Vanaf wanneer die nieuwe doorlichting kan plaatsvinden, vind je terug in het doorlichtingsverslag.

Hoe ziet die nieuwe doorlichting eruit?

 • Doorlichting omwille van tekorten voor de kwaliteitsontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs (voor CLB: kwaliteit van de begeleiding):
  • een gewone doorlichting
  • alle tekorten uit de vorige doorlichting worden onderzocht. Voor de onderwijsleerpraktijk in so betekent dit hetzelfde leerplan of een ander leerplan uit hetzelfde vakdomein; in vwo dezelfde modules of andere modules uit dezelfde opleiding.
  • deze doorlichting is geen kopie van de vorige doorlichting. We verbreden de doorlichtingsfocus.
 • Doorlichting enkel omwille van een tekort voor BVH
  • we onderzoeken alleen BVH (systeemonderzoek en marginaal substantief onderzoek). In de regel onderzoeken we altijd drie processen: één of twee processen waarvoor tekorten werden geregistreerd en één of twee processen die in de vorige doorlichting niet werden onderzocht. Als voor alle drie de onderzochte processen tekorten werden vastgesteld, verbreden we het onderzoek uitzonderlijk tot vier processen.
  • deze doorlichting duurt één dag.
Indien het schoolbestuur van deze mogelijkheid gebruik wil maken, moet ze binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van het doorlichtingsverslag of na de bespreking van het doorlichtingsverslag met de onderwijsinspectie haar engagementsverklaring zenden naar dlsec@onderwijsinspectie.be met als onderwerp “aanvraag opschorting na advies 2a” of naar Onderwijsinspectie, t.a.v. het doorlichtingssecretariaat, Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL. Een voorbeeld van engagementsverklaring: docx bestandEngagementsverklaring bij ongunstig doorlichtingsadvies met mogelijkheid tot opschorting (advies 2a) (891 kB)
 • een ongunstig advies zonder mogelijkheid om te verzoeken de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten. Het schoolbestuur kan een beroep indienen tegen die onmogelijkheid. Binnen de 60 kalenderdagen na het indienen van het beroep, onderzoekt een nieuw en paritair samengesteld doorlichtingsteam de argumenten die het bestuur aangeeft om te rechtvaardigen dat er wél een mogelijkheid moest zijn om te verzoeken de procedure tot intrekking van de erkenning niet op te starten.