Paritair college

Na een ongunstig advies volgt er een doorlichting door een ander inspectieteam. Dit team wordt paritair samengesteld. Dit betekent dat het voor de helft bestaat uit onderwijsinspecteurs afkomstig uit het vrije onderwijs en voor de helft uit onderwijsinspecteurs afkomstig uit het officieel onderwijs.
De Vlaamse Regering kan aan dit paritair college een voorzitter toevoegen die niet behoort tot de onderwijsinspectie.

Wanneer vindt deze doorlichting door een paritair college plaats?
Er zijn drie mogelijkheden:

De instelling krijgt na het ontvangen van het definitieve doorlichtingsverslag 60 kalenderdagen (*) de tijd om een verbeteringsplan in te dienen.

  • Als de instelling geen verbeteringsplan indient, volgt er binnen 90 kalenderdagen na het verstrijken van de termijn om een verbeteringsplan in te dienen, een nieuwe doorlichting door een paritair samengesteld inspectieteam
  • Als de school een verbeteringsplan indient, maar de Vlaamse Regering keurt het niet goed, volgt er binnen 90 kalenderdagen na die afwijzing een nieuwe doorlichting door een paritair samengesteld inspectieteam
  • Als de school een verbeteringsplan indient en de Vlaamse regering keurt het goed, volgt er er binnen de 90 kalenderdagen na de opschortingperiode (minimum één en maximum drie jaren) een nieuwe doorlichting door een paritair samengesteld inspectieteam

Dit nieuwe inspectieteam bundelt zijn bevindingen in een verslag.
We bezorgen dit verslag van het paritair college aan het bestuur van de instelling en aan de Vlaamse Regering.
In dit verslag brengt het paritair college een definitief advies uit aan de Vlaamse Regering over de verdere erkenning van de instelling of van een structuuronderdeel ervan.

Dit advies kan op drie manieren worden uitgebracht:

  • gunstig advies: De onderwijsinspectie adviseert de erkenning te behouden
  • beperkt gunstig advies: De onderwijsinspectie adviseert de erkenning te behouden als de instelling binnen een bepaalde termijn voldoet aan de voorwaarden vermeld in het advies
  • advies tot definitieve intrekking van de erkenning: We adviseren de erkenning van de instelling of van afzonderlijke structuuronderdelen op te heffen

Bij advies tot definitieve intrekking van de erkenning heeft de instelling het recht om binnen de dertig dagen (**) bij de Vlaamse Regering een verweerschrift in te dienen. Hierna neemt de Vlaamse Regering een definitieve beslissing over de erkenning.

Dit verslag verschijnt ook op www.doorlichtingsverslagen.be.

Alle details over deze procedure en de wettelijke termijnen vind je in:


(*) Bij tekorten voor bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne kan de Vlaamse Regering deze termijn aanpassen.

(**) Bij tekorten die alleen betrekking hebben op de erkenningsvoorwaarde bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne bedraagt de termijn 7 kalenderdagen.

Doorlichten