Privacy

Heeft de onderwijsinspectie recht op inzage in een leerlingendossier tijdens een doorlichting in een school of een CLB? Wat met de privacywetgeving?

Ja, de onderwijsinspectie heeft recht op inzage in een leerlingendossier tijdens een doorlichting aangezien de onderwijsinspecteurs de leerlingendossiers enkel raadplegen. Ze slaan de leerlingendossiers niet elektronisch op en ze verwerken geen persoonsgegevens. Met verwerking van persoonsgegevens wordt elke bewerking m.b.t. de persoonsgegevens bedoeld, zoals verzamelen, bewaren, bijwerken, wijzigen, verspreiden …

Dient de onderwijsinspectie voor het raadplegen van leerlingendossiers een machtiging te vragen aan de Vlaamse toezichtcommissie?

Neen, een machtiging is volgens de regelgeving over de bescherming van de natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens enkel vereist voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens en voor zover dit op systematische en georganiseerde wijze gebeurt. De onderwijsinspecteurs raadplegen enkel de leerlingendossiers, ze slaan ze niet op of ze verwerken ze niet.

Kan een school of een CLB inzage in een leerlingendossier weigeren aan de onderwijsinspectie?

Neen. Elke school moet kwaliteitsonderwijs verstrekken en elk CLB moet kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding verstrekken. Dat houdt in dat een school minimaal de onderwijsreglementering respecteert en dat een CLB minimaal de CLB-reglementering respecteert. De school en het CLB moeten tevens tegemoetkomen aan de kwaliteitsverwachtingen opgenomen in de referentiekaders (Decreet betreffende de kwaliteit van onderwijs, art.4).

De onderwijsinspectie gaat tijdens een doorlichting na of een school kwaliteitsonderwijs verstrekt en of een CLB kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding verstrekt. Voor alle onderzoeken combineert de onderwijsinspectie verschillende onderzoeksmethoden en bronnen om de validiteit te vergroten. Dit wil zeggen dat de onderwijsinspectie ernaar streeft de bevindingen te baseren op de combinatie van drie of meer onderzoeksmethoden, zoals het schoolportret, gesprekken, observaties, documentenstudie en gevalstudies. Het raadplegen van leerlingendossiers is nodig om op een betrouwbare wijze te onderzoeken of scholen en CLB effectief en op een kwaliteitsvolle manier doen wat ze moeten doen.

De controle door de onderwijsinspectie mogelijk maken is een erkenningsvoorwaarde in alle onderwijsniveaus. Daarnaast bepaalt het kwaliteitsdecreet (art.33) dat de onderwijsinspectie de nodige gegevens mag opvragen. Er is dus een wettelijke bepaling die de school en het CLB de verplichting oplegt of minstens de toelating geeft om inspecteurs inzage te geven in leerlingendossiers.