Controle internaten

Opdracht van de inspectie

Onderwijsinstellingen worden erkend, gefinancierd en gesubsidieerd indien ze gevestigd zijn in gebouwen en lokalen die voldoen aan de voorwaarden op het gebied van hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid. Voor de internaten wordt dezelfde erkenningsvoorwaarde vermeld in het KB van 1986. Deze erkenningsvoorwaarde impliceert dat de onderwijsinspectie ook controleert of hieraan wordt voldaan. Voor de internaten zijn dat vijfjaarlijkse controles.
Het decreet betreffende de kwaliteit van het onderwijs vermeldt in artikel 4: "Elke onderwijsinstelling is, rekening houdend met haar pedagogisch of agogisch project, ervoor verantwoordelijk kwaliteitsonderwijs te verstrekken en het geboden onderwijs kwaliteitsvol te ondersteunen."
Dit artikel is de basis om te stellen dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de aspecten van bewoonbaarheid, veiligheid, inclusief brandveiligheid, hygiëne en milieuzorg als voorwaarden om kwaliteitsvol onderwijs te verstrekken.
De onderwijsinspectie voert een marginale controle uit met betrekking tot de voorwaarden op het gebied van hygiëne, veiligheid en bewoonbaarheid. Dat betekent dat zij onderzoekt of de materieel bevoegde overheden geen tekortkomingen hebben vastgesteld en of alle wettelijk vereiste veiligheidsattesten zijn afgeleverd.

Werkwijze en instrumenten

Op dinsdag 23 oktober 2018 werd het RiK (referentiekader internaatskwaliteit) officieel voorgesteld aan de internaatbeheerders en andere betrokkenen.

De volledige tekst van het referentiekader vind je hier:

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

  • In het schooljaar 2018-2019 voert de onderwijsinspectie verkennende bezoeken uit bij een representatief staal van internaten. Ze gaat daarbij na hoe de internaten in hun huidige werking invulling geven aan de kwaliteitsverwachtingen van het RiK.
  • In het schooljaar 2019-2020 volgt de vijfjaarlijkse BVH-controle. Deze controle zal gebeuren aan de hand van een nieuw instrument dat zal worden ontwikkeld volgens de principes van Inspectie 2.0 en afgestemd zal zijn op het RiK.

Extra informatie

De resultaten van de controles van 2009-2010 en van 2014-2015 vind je in de onderwijsspiegel pdf bestand2009-2010 (130 p.) (1.26 MB) en pdf bestandOnderwijsspiegel 2016 (1.67 MB).

FAQ