Controle internaten

Vijfjaarlijkse controle en opdracht van de inspectie

De opdracht om de internaten te controleren vindt zijn grondslag in de codificatie van sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober 2016, Art. III.4, §2, 5°; Art. lll.4, §3 en Art. III.11, §2

Art. III.4, §2, 5° van het besluit bepalen dat één van de voorwaarden om gefinancierd of gesubsidieerd te worden is gevestigd zijn in lokalen die aan de voorwaarden inzake hygiëne en bewoonbaarheid voldoen.

Art. lll.4 § 3 van het besluit geeft aan dat wanneer een internaat of tehuis niet langer de gestelde voorwaarden vervult, de financiering of subsidiëring ingehouden zullen worden, te rekenen van de datum van de ministeriële kennisgeving die steunt op de geconstateerde tekortkomingen. Ze zullen opnieuw verleend worden, wanneer al de voorwaarden tot financiering of subsidiëring opnieuw vervuld worden.

Art. III.11, §2 van het besluit bepaalt bovendien dat de goedkeuring gegeven door de onderwijsinspectie inzake de voorwaarde bedoeld in artikel III.4, § 2,5°, geldt voor een periode van 5 schooljaren.

De presentatie van de infosessies vind je hier: pdf bestandpresentatie infosessie internaten (669 kB).

De ontwikkelingsschalen BVH vind je hier: pdf bestandOntwikkelingsschalen 2021-2022 BVH Internaten (334 kB).

Informatie vijfjaarlijkse controle: pdf bestandInformatie vijfjaarlijkse controle beheerders (363 kB)

Referentiekader voor internaatskwaliteit en werkwijze en instrumenten

Op dinsdag 23 oktober 2018 werd het RiK (referentiekader internaatskwaliteit) officieel voorgesteld aan de internaatbeheerders en andere betrokkenen.

De volledige tekst van het referentiekader vind je hier:

Hoe ziet het vervolgtraject eruit?

  • In het schooljaar 2018-2019 voert de onderwijsinspectie verkennende bezoeken uit bij een representatief staal van internaten. Ze gaat daarbij na hoe de internaten in hun huidige werking invulling geven aan de kwaliteitsverwachtingen van het RiK. Het resultaat van die verkennende bezoeken lees je in pdf bestandRapport verkennende bezoeken onderwijsinternaten (3.95 MB)
  • In het schooljaar 2019-2020 volgt de vijfjaarlijkse BVH-controle. Omwille van de coronacrisis is deze controle uitgesteld naar een latere datum. De controle zal plaatsvinden in de maanden september - oktober 2021 en zal gebeuren aan de hand van de ontwikkelingsschalen BVH en volgens de principes van inspectie 2.0.
  • Daarnaast vermelden we dat afhankelijk van de timing van de beslissing door de Vlaamse Regering het toezicht op de kwaliteit van de internaatswerking volgend schooljaar wordt uitgerold. Over een precieze datum is echter nog geen duidelijkheid.

Extra informatie

De resultaten van de controles van 2009-2010 en van 2014-2015 vind je in de onderwijsspiegel pdf bestand2009-2010 (130 p.) (1.26 MB) en pdf bestandOnderwijsspiegel 2016 (1.67 MB).